Hopp til innhold
logo

Praksisstudier under koronapandemien

Koronapandemien gjør det krevende for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Sør-Øst. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid mellom helseforetakene og universitetene og høyskolene for å unngå unødige forsinkelser i utdanningsløpene.

Publisert 28.07.2020
Sist oppdatert 28.06.2022

​Helse Sør-Øst har i likhet med andre helseregioner utarbeidet en veileder for praksisstudier under koronapandemien. Det legges derfor et grunnlag for lik innfallsvinkel for studenter på tvers av helseregionene. Veilederen kan være et utgangspunkt for å etablere en felles forståelse for hvordan praksisstudiene kan gjennomføres og hvilke tilpasninger som må gjøres av utdanningsinstitusjon og praksissted ved ulike beredskapsnivå. Størrelsen på vår region tilsier at det må være lokale avtaler som detaljerer samhandlingen. Veilederen er ment være til hjelp for vurderinger som må gjøres lokalt, og som en støtte for beredskapslinjen og pandemiutvalg i helseforetakene.

Sykehusene skal prioritere håndteringen av pasienter som er rammet av koronapandemien. Noen steder kan smittefare, lavere pasientgrunnlag eller mangel på kapasitet gjøre det vanskelig å ta inn og følge opp praksisstudenter. Samtidig må det legges til rette for at så mange studenter som mulig får gjennomført utdanningen uten unødige forsinkelser.

Veilederen definerer tre ulike former for praksisstudier som kan iverksettes under pandemien. Ordinære praksisstudier er godt kjent for alle parter, mens alternativ praksis og arbeidspraksis er helt nye varianter. Alternativ praksis vil i de fleste tilfeller bety ekstern veiledet praksis i helsetjenesten, men med noen tilpasninger. Nødvendige tiltak for å sikre at læringsutbyttet fastsatt i utdanningen oppnås i forsvarlig grad bør gjennomføres i tett samarbeid mellom tjenesten og utdanningsinstitusjonene. I noen tilfeller kan det også bety alternative læringsaktiviteter i deler av praksisperioden.

Arbeidspraksis innebærer at studentene gis midlertidig ansettelse i tjenesten og står til disposisjon for avdelingens ledelse på linje med øvrig helsepersonell knyttet til avdelingen. Studentene er da som ansatte medhjelpere å regne. Sisteårs-studenter kan også få midlertidig lisens og et mer selvstendig ansvar på tjenestestedet, se mer informasjon fra Helsedirektoratet (på helse-nord.no). Hele eller deler av arbeidspraksisen kan godkjennes ved at en kan dokumentere at læringsutbytter er oppnådd.

Det vil være ulikt press på helsetjenestene i Sør-Øst Norge. Noen steder gjennomføres praksisstudier på ordinær måte, andre steder har det vært større utfordringer grunnet endringer i tjenesten. Det er mange hensyn som må tas og som best vurderes lokalt. Veilederen er ment som hjelp i dette arbeidet.

Vedlegg

Veileder praksisstudier under koronapandemienVedlegg 1 og 2 praksisstudier 2020

Fant du det du lette etter?