Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF legger stor vekt på å innfri kravet fra eier om å gi økt prioritet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helseforetakene arbeider med en lang rekke tiltak for å bedre rekruttering, redusere ventetid og øke aktiviteten innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Illustrasjon

Prioriteringsregelen er et krav fra eier. Regelen krever at det skal være, større økning i aktivitet og ressursbruk, samt større reduksjon i ventetider innen psykisk helsevern og rusbehandling, sammenliknet med somatikk. Når det gjelder ventetid er prioriteringsregelen per september 2018 innfridd for psykisk helsevern (PHV)og for tverrfaglig rusbehandling (TSB). Når det gjelder aktivitet er prioriteringsregelen per september 2018 innfridd for psykisk helsevern for voksne (VOP).

Konkrete tiltak
Helse Sør-Øst ba i september 2018 samtlige helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst som har tilbud innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling om en skriftlig rapportering på konkrete tiltak for å innfri målsettingene i prioriteringsregelen.

-  Alle helseforetakene har meldt tilbake og inntrykket er at det arbeides med tiltak for å bedre rekruttering, redusere ventetid og øke aktiviteten, sier Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Blant tiltakene som nevnes av helseforetakene er økt bruk av kveldspoliklinikk, mottak av alle pasienter som henvises til poliklinikkene for førstesamtale (det vil si at ingen avvises) og omstilling fra døgnbehandling til dagbehandling og ambulant virksomhet. Videre oppgis styrket merkantil innsats, med mer aktiv oppfølging av behandlere for å utnytte ledig kapasitet. Enkelte helseforetak melder om at de har utviklet standarder for aktivitet og at medarbeidere følges tett opp av leder.

Innen psykisk helsevern for barn og unge rapporterer flere helseforetak om aktivt arbeid med rekruttering, og helseforetakene forventer at behandlingskapasiteten skal bedres ytterligere utover høsten.

I tillegg rapporterer helseforetakene og sykehusene gjennom oppfølgingsmøtene om at det arbeides det med følgende tiltak:

  • Samarbeid mellom foretak for å etablere gode utdanningsløp
  • Bedre registrering av aktivitet og oppfølging av tidsbruk
  • Bruk av regionalt innsatsteam (gjennomgang av arbeidsprosesser og logistikk i poliklinikker)
  • Bruk av «Min journal» for å få bedre oversikt over avbestillinger og for å kunne gjøre bedre bruk av ledig kapasitet.

Andre tiltak

Regionalt innsatsteam har prioritert å arbeide med psykisk helsevern og spesielt barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Det planlegges en regionalt konferanse for å dele erfaringer med dette arbeidet på tvers av helseforetakene og sykehusene.

Helse Sør-Øst RHF vil videre følge opp med et felles prosjekt knyttet til rekruttering og utdanning innen psykiske helsevern. Arbeidet vil baseres på innspill fra foretakene. Prosjektet vil særskilt rettes mot psykisk helsevern for barn og unge.