logo Helse Sør-Øst

Private og ideelle helseaktører gir viktig helsehjelp

Helseforetakene i Helse Sør-Øst driver sykehusvirksomhet på mange steder, fra Tynset til Flekkefjord. I tillegg har vi avtaler og samarbeid med mange private og ideelle leverandører.

Publisert 19.04.2022
En stor murbygning med klokketårn
​Helse Sør-Øst RHF har langsiktige avtaler med fem private, ideelle sykehus: Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset. Disse fem sykehusene er tett integrert med det tilbudet som gis ved de offentlige sykehusene. 

Helsetjene​ster fra avtalespesialister og private leverandører

Helse Sør-Øst RHF har også avtaler med mange private leverandører av helsetjenester for å oppfylle vårt «sørge for»-ansvar i regionen, redusere ventetider og gi pasientene økt valgfrihet.
Terje Rootwelt

- De private og ideelle vi har avtale med, er viktige som supplement til det tilbudet som finnes i våre offentlige sykehus, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

Helse Sør-Øst RHF har 60 løpende avtaler om tilbud og tjenester innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering og somatikk. Avtalene gir både Helse Sør-Øst RHF og leverandørene stabile driftsforutsetninger og legger forholdene til rette for et langsiktig samarbeid og oppfølging fra det regionale helseforetakets side. 

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er om lag 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF, og de står for om lag en fjerdedel av den polikliniske virksomheten i regionen. 

Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2020 helsetjenester fra private leverandører med kjøpsavtale og avtalespesialister for om lag 4 500 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de midlene som ble overført til de fem private, ideelle sykehusene.

Fremdeles rett til ​​å velge behandling

Regjeringen vil fra 2023 gjøre endringer i ordningen «Fritt behandlingsvalg». Det vil ikke endre på muligheten pasientene har til å velge behandling mellom våre sykehus og de private vi har avtaler med. 

Du finner oversikt over disse på våre nettsider: 
Behandlingssteder​