logo Helse Sør-Øst

Prosjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Beredskapssituasjonen knyttet til håndtering av koronautbruddet fører til at prosjektarbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli forlenget. Det tas sikte på at saken kan behandles i løpet av høsten og at den videre framdriftsplanen opprettholdes som planlagt.

Publisert 25.04.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Den pågående beredskapssituasjonen knyttet til håndtering av koronautbrudd påvirker Helse Sør-Øst på flere måter. Både det regionale helseforetaket og helseforetakene prioriterer ressurser til arbeidet med å legge til rette for forsvarlig helsehjelp og planlegging av videre beredskapstiltak.

Situasjonen gjør det krevende å gjennomføre møteaktiviteter og planlagte tiltak i henhold til tidsplanen som var satt for arbeidet med videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Arbeidet skulle etter planen ha vært ferdigstilt i juni, for deretter å styrebehandles i Sykehuset Innlandet HF og så i styret i Helse Sør-Øst RHF sent i juni.

I tillegg til at medarbeidere og ledere på grunn av koronaepidemien ikke har hatt mulighet til å sette av nødvendig tid til arbeidet med konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft i fremtidig sykehusstruktur i Innlandet, har det også vært en krevende periode for kommuner og andre aktører som har interesser i utviklingsarbeidet.

Koronasituasjonen medfører derfor at prosjektarbeidet vil bli forlenget. Prosjektgruppen er i gang med analyser og forberedelser til et beslutningsgrunnlag, og det planlegges et ekstraordinært møte i prosjektets styringsgruppe i mai. Det tas sikte på at saken kan behandles i styrene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF i løpet av høsten 2020. Selv om prosjektarbeidet ikke blir ferdigstilt til juni slik det var planlagt, er det fortsatt et mål at konseptfasen kan startes i løpet av 2021. Det er slik sett rom for en justering av tidsplanen i det pågående arbeidet uten at det får konsekvenser for framdriften i kommende faser.