Prosjektmandat for Sykehuset Innlandet er klart

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et prosjektmandat for arbeidet med å videreutvikle Sykehuset Innlandet HF. Prosjektet ledes av Geir Bøhler, fagsjef i Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av året.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en styringsgruppe som skal følge opp prosjektet. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, leder styringsgruppen som består av deltakere fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF og av tillitsvalgte og brukere.

Sykehuset Innlandet HF skal bidra i prosjektarbeidet med deltakere i prosjektgruppen.  Helseforetaket har også ansvar for å involvere brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjenesten, slik at Helse Sør-Øst RHFs prinsipper for medvirkning i omstilling blir ivaretatt.

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – to faser

Dagens funksjonsfordeling mellom de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet HF innebærer at ingen av sykehusene kan gi et komplett pasienttilbud med tverrfaglig diagnostikk og behandling. Resultatet er at pasientforløpene i Sykehuset Innlandet HF blir stykket opp og at pasienter opplever å bli transportert mellom ulike sykehus for å få utført undersøkelser og behandling. Strukturelle, faglige og bygningsmessige endringer må til for å oppnå gode pasientforløp i Innlandet.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i januar et målbilde for Sykehuset Innlandet HF, som også er stadfestet i foretaksmøtet. Målbildet innebærer at Sykehuset Innlandet HF skal samle spesialiserte funksjoner innen somatikk (fysisk helse), psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. I tillegg til Mjøssykehuset skal det være et akuttsykehus på Tynset og sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus (ikke-akutt behandling). Prehospitale tjenester (ambulansetjeneste, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, pasientreiser) og lokalmedisinske sentra skal også videreutvikles.

Arbeidet med å følge opp vedtaket i styret og foretaksmøtet er delt i to faser:

  • Konkretisering av virksomhetsinnhold i sykehusene
  • Lokalisering av sykehusene

Mandatet som Helse Sør-Øst RHF nå har vedtatt, dreier seg om konkretisering av virksomhetsinnhold, altså hva slags behandling som skal foregå ved de ulike sykehusene. Prosjektet skal blant annet vurdere hvilke funksjoner som skal samles i et fremtidig Mjøssykehus, hvilke funksjoner det andre akuttsykehuset skal ha og hvilke funksjoner det elektive sykehuset skal ha. I tillegg skal prosjektet konkretisere desentraliserte spesialisthelsetilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, og vurdere hvordan Tynset sykehus kan utvikles for å opprettholde akuttmedisinsk og kirurgisk kompetanse.

Når arbeidet med å konkretisere virksomhetsinnholdet er ferdig, starter fasen som handler om hvor sykehusene skal være.

Resultatene av arbeidene blir en del av grunnlaget som styret i Helse Sør-Øst RHF trenger for å vedta oppstart av konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Konseptfasen kan starte i 2021, forutsatt at Sykehuset Innlandet HF har en bærekraftig økonomi.

MandatetStyresak 005-2019 Målbilde for Sykehuset Innlandet