Prosjektstyret på tomtebefaring i Drammen

Prosjektstyret for nytt sykehus i Drammen foretok i forbindelse med sitt nylige møte en omfattende befaring av tomten på Brakerøya, hvor det nye sykehuset skal ligge.

I tertialrapporten for prosjektet som legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 24. august fremgår det at fremdriften i forprosjektet synes god. Produksjon, avklaringer og fremdrift er som planlagt. Budsjettet for forprosjektet følges. Risikovurderingen viser at det er press på vedtatt kostnadsramme, men det er identifisert kostnadsreduserende tiltak som prosjektet skal bearbeide videre for å møte styringsrammen.

Forprosjektrapporten til styret i desember

Styret i Helse Sør-Øst RHF skal behandle forprosjektrapport for sykehusutbyggingen i desember 2018. Planen er å starte riving og klargjøring av tomten i februar 2019.

Tomteområdet har blitt benyttet til tung industrivirksomhet. Store industrihaller er bygget gjennom de et hundre år det har vært industrivirksomhet på tomten. I dag er det bare tre virksomheter med mellom 200 og 300 medarbeidere igjen i de mange byggene. Disse skal ha flyttet ut innen 1. februar 2019.

Krevende rivearbeid

Rivearbeidet vil bli meget omfattende og krevende. Det har vært gjennomført en detaljert kartlegging av miljøfarlige materialer i cirka 70 bygg. I 2018 har det vært gjennomført supplerende kartlegging av forurensning under to bygg (bygg 29 og 30), uten at det har vært avdekket nye forhold.

Oppstart byggearbeider med utgraving av tomt er planlagt å starte i september 2019. Planen er at sykehuset skal være i klinisk drift fra 2024/2025.

Prosjektstyret

Prosjektstyret på befaring

God medvirkning

I tertialrapporten til styret i Helse Sør-Øst RHF orienterte administrerende direktør Cathrine M. Lofthus at det rapporteres om god medvirkning av ansatte i Vestre Viken i prosjektarbeidet. En medvirkningsprosess med 150 medarbeidere, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten fordelt på 24 ulike fokusgrupper skal i løpet av året detaljere ut rom og funksjoner. En egen samhandlingsgruppe koordinerer arbeidet fokusgruppene. Klinikkdirektører, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere deltar i denne gruppen.

Det foreligger omforente løsninger mellom Vestre Viken HF og prosjektet om innplassering av alle funksjonene i det nye sykehuset.

Prosjektet har etablert et brukerutvalg med representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Vestre Viken HF og eksterne representanter fra pasientorganisasjoner.

Prosjektstyret

Prosjektstyret består av: Steinar Frydenlund (leder, direktør bygg/eiendom, Helse Sør-Øst RHF), Hanne Gaaserød (nestleder, økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF), Rune Abrahamsen (prosjektdirektør, Vestre Viken HF), Alice Beate Andersgaard (administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF) og Gro Seim (partner Albaran).

Prosjektstyret

F.v. Gro Seim, Steinar Frydenlund, Rune Abrahamsen, Hanne Gaaserød og Alice Beathe Andersgaard