Redusert CO2-utslipp i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst klimaregnskap viser at CO2-utslippet for hele foretaksgruppen er redusert med cirka fem prosent siden 2015. Årsaken er hovedsakelig reduksjon i energiforbruket, fyringsolje og lystgass.

Rapport

I 2017 slapp virksomhetene i Helse Sør-Øst ut 189 700 tonn C02. Sykehuset Innlandet utmerker seg med reduksjon i CO2-utslippet i den aktuelle perioden på nesten 20 prosent.

Den omfattende rapporten for HMS og samfunnsansvar viser at forbruk av både energi og vann er redusert fra 2011 til 2017. Samlet avfallsvolum har imidlertid økt noe.

- Helse Sør-Øst er en viktig samfunnsaktør. Vi er opptatt av HMS og miljø –og er bevisst vårt ansvar på disse områdene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. - Vi har god oversikt over hvordan vår virksomhet påvirker miljøet.  Det er viktig med åpenhet og kontinuitet i miljørapporteringen.

Økning i rapportert vold og trusler

Rapporten har også en oversikt over vold og trusler. Ansatte i helseforetakene melder slike hendelser i helseforetakenes kvalitetssystem. Da rapporten ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF uttrykte styret bekymring før økningen av slike innrapporterte hendelser. Økningen er markant både innen somatikk og psykisk helsevern.

Rapport for HMS og samfunnsansvar