logo Helse Sør-Øst

Regional utviklingsplan klar for høring

Regional utviklingsplan 2040 er klar for å sendes ut på bred høring etter at styret i Helse Sør-Øst RHF denne uken ga sin tilslutning til planen.  Regional utviklingsplan er den overordnede strategien for Helse Sør-Øst. 

Publisert 28.04.2022
Sist oppdatert 25.05.2022
- Regional utviklingsplan skal sette retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region. Ambisjonen er at planen skal være konkret på hva vi ønsker å få til. Vi er svært fornøyd med det arbeidet som er lagt ned i planen og ser frem til innspill fra høringen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Revisjon

Regional utviklingsplan 2040 er en revisjon av forrige plan, som ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2018, og som har hatt en planleggingshorisont frem til 2035. 

Revidering av utviklingsplanen har vært organisert som et prosjekt ledet av en styringsgruppe bestående av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF, konserntillitsvalgte og brukere. Planen er laget med bred involvering av de ansatte i det regionale helseforetaket og i dialog med de andre helseforetakene, interessenter og samarbeidspartnere. 

Regional utviklingsplan 2040 er organisert i to likeverdige deler. Den første delen beskriver trender og forslag til seks satsingsområder:

  • Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering 
  • Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi 
  • Samarbeid om de som trenger det mest 
  • ​Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester 
  • Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid 
  • Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
Området «styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering» er nytt, mens de andre er videreført fra forrige plan.

Del to av planen omtaler rammer og forutsetninger for å lykkes med satsingsområdene beskrevet i del en. Dette omfatter blant annet bemanningsmessige og faglige rammer, læring fra pandemien, informasjonssikkerhet, framskrivinger, eiendom og økonomi.

Bred hø​ring

Planen sendes nå ut på bred høring i perioden 16. mai til 30. september. Høringen vil blant annet omfatte kommunene i regionen, pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner, helseforetakene og private ideelle sykehus og kommersielle virksomheter.

Når høringen er gjennomført, vil en oppdatert versjon legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for beslutning i november 2022 og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2022.

​​