Regional utviklingsplan sendes på bred høring

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å sende utkastet til regional utviklingsplan 2035 på bred høring. Høringsperioden blir 1. juli – 15. oktober 2018.

Regional utviklingsplan 2035

Parallelt med høringen vil det regionale helseforetaket arbeide med en tiltaksplan med vekt på perioden frem til 2025. Planen vil bli gjenstand for justeringer etter høringsrunden og forelagt styret i desember 2018.

Prosjektgruppen som har arbeidet med utkastet forteller at de som ledd i arbeidet har vært på en omfattende informasjons- og diskusjonsrunde. Planen har vært tema i mer enn 100 møter med relevante grupper.

Møte utviklingstrekk og utfordringer

- Regional utviklingsplan 2035 skal danne grunnlag for at Helse Sør-Øst kan møte utviklingstrekk og utfordringer helsetjenesten vil stå overfor, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. –Planen skal bidra til utvikling av gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Den regionale utviklingsplanen gir en sammenfatting av hovedpunktene i helseforetakenes utviklingsplaner. Planen peker på at det er behov for å gjøre endringer i arbeidsform og organisering, for å sikre at tjenestene er bærekraftige på sikt.

Fire strategiske satsingsområder

Regional utviklingsplan beskriver fire strategiske satsningsområder i første del av planperioden:

1. Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer- mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest- integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon - samvalg viktig virkemiddel
4. Ta tiden tilbake- mer tid for klinisk personale til pasientrettet arbeid

- Bruk av teknologi og nye digitale løsninger vil stå sentralt for å sikre tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten, fremhever Cathrine M. Lofthus. - Disse tiltakene vil i langt større grad enn i dag gjøre helsetjenestene tilgjengelig for pasientene uavhengig av tid og sted. Teknologien legger til rette for fleksible forløp styrt ut ifra pasientens behov, såkalt brukerstyrt behandling.

- Både dette tiltaket og utvidet samarbeid med kommunene om de pasientene som trenger det mest, åpner for behandling som tar utgangspunkt i den enkelte pasients behov. Vi vil slutte med å tenke overføring av oppgaver til kommunene og lage løsninger som åpner for fleksibel og tilpasset behandling for den enkelte pasient. Det vil alle tjene på.

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035