Regionale forskningsmidler for 2019 fordelt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 142,4 millioner kroner til nye forskningsprosjekter og forskningsnettverk for 2019.

Av 620 vurderte søknader om regionale forskningsmidler er det gitt støtte til 109 prosjekter og fire regionale forskningsnettverk (18,2 prosent av alle søknadene).

Doktorgrads- og postdoktorstipend utgjør hovedandelen av de nye prosjektene. I tillegg er det tildelt midler til 16 større prosjekter innen kategorien åpen prosjektstøtte, seks forskerstipend og fire karrierestipend. Fem søknader er tildelt støtte innen en ny kategori kalt prosjektmidler til klinisk forskning, som gir ansatte i klinisk virksomhet mulighet til å kombinere forskning med utvikling av klinisk kompetanse.

Alle søknadene har blitt vurdert ut fra både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for framtidig pasientbehandling.

Den store faglige bredden av de innleverte søknadene gjenspeiles i prosjektene som har fått støtte.  Mange av dem omhandler nye, avanserte behandlingsformer, for eksempel ved hjelp av immunterapi, for ulike sykdommer.

 -Det er spesielt gledelig at to prosjekter innen rusmiddelfeltet har hevdet seg i den sterke konkurransen blant de store tildelingene, siden det er et stort behov for mer kompetanse og kunnskap innen dette feltet, sier Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Antall kvinnelige og mannlige prosjektledere har blitt stadig jevnere de siste årene. I år er det ny rekord med kvinnelige prosjektleder i 44 prosent av søknadene. Innvilgelsesprosenten er tilnærmet lik for begge kjønn.