logo Helse Sør-Øst

Regionale priser for forbedringsarbeid

Blakstad sykehus i Vestre Viken er tildelt pris for et omfattende arbeid med forbedringer for både pasienter og ansatte. Også  Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold har fått forbedringspriser.

Publisert 09.06.2022
Sist oppdatert 13.06.2022


Klinikksjef Kirsten Hørthe i Vestre Viken mottok prisen for forbedringsarbeidet ved Blakstad sykehus fra viseadministrerende dir

Klinikksjef Kirsten Hørthe i Vestre Viken mottok prisen for forbedringsarbeidet ved Blakstad sykehus fra viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich. Sykehuset fikk hovedprisen under årets regionale konferanse om pasientsikkerhet og forbedring i Helse Sør-Øst.

Hovedprisen på 100 000 kroner gikk til prosjektet «Blakstad 2021». Blakstad er del av Vestre Viken helseforetak og gir pasientbehandling innen psykisk helse og rus. Sykehuset har på kort tid gjennomført et omfattende og helhetlig forbedringsarbeid som har gitt bedre pasientforløp og bedret ansattes arbeidsmiljø. Gode resultater er oppnådd på en rekke områder.

I begrunnelsen peker juryen på at resultatene er oppnådd gjennom systematisk samarbeid med pasienter, pårørende, medarbeidere, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud.

- I dette prosjektet er det gjort et imponerende forbedringsarbeid som viser også hvor viktig det er å se pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i sammenheng, og det er gledelig å se at det er oppnådd forbedringer på en lang rekke mange områder, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Under konferansen ble det også delt ut to forbedringspriser på 50 000 kroner. Den ene av disse prisene gikk til avdeling for rus og avhengighet ved Akershus universitetssykehus for prosjektet «Standardisert oppstart pakkeforløp TSB». Blant resultatene er betydelig redusert ventetid og at nær alle pasientene blir utredet innen anbefalt forløpstid.

Den andre prisen på 50 000 kroner gikk til sykepleier Kristine Lindhjem ved Sykehuset i Vestfold, for sitt mangeårige arbeid med innføring og oppfølging av pakkeforløp kreft. Helt siden pakkeforløp kreft ble innført i 2015 har Kristine Lindhjem vært en viktig pådriver både i eget helseforetak og regionalt. - Hennes innsats viser at også enkeltpersoner kan bidra til å gjøre en forskjell i arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, skriver priskomitéen i sin begrunnelse.

Priskomitéen har bestått av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgte og konsernverneombud.

Spesialrådgiver Oddbjørn Furvann, assisterende avdelingsleder Gro Helen Øiestad Nordberg og divisjonsdirektør Øystein Kjos tok i

Spesialrådgiver Oddbjørn Furvann, assisterende avdelingsleder Gro Helen Øiestad Nordberg og divisjonsdirektør Øystein Kjos tok imot prisen for forbedringsarbeidet ved avdeling for rus og avhengighet (ARA) ved Akershus universitetssykehus. Avdelingsleder Geir Ebbestad i ARA var ikke til stede.

Sykepleier Kristine Lindhjem ved Sykehuset i Vestfold fikk forbedringspris for sitt systematiske arbeid og store engasjement ove

Sykepleier Kristine Lindhjem ved Sykehuset i Vestfold fikk forbedringspris for sitt systematiske arbeid og store engasjement over flere år med innføring og oppfølging av pakkeforløp kreft.


Mer om pr​isvinnerne

Blak​stad 2021

Prosjektet er et omfattende arbeid for å forbedre pasientforløp og trygge ansattes arbeidsmiljø gjennom organisatoriske endringer. Gode resultater er oppnådd på en rekke innsatsområder, blant annet:

 • Pasientflyt og behandlingskvalitet
  • Liggetid for akuttpasienter redusert med 15 prosent
  • Epikrisene ut raskere – 75 prosent innen 7 dager per november 2021
  • 92 prosent av pasientene utredet innen anbefalt forløpstid
  • 89 prosent brukermedvirkning i behandlingsplan per oktober 2021
  • Tvangsmiddelvedtak redusert med 33 prosent – fra 1 341 i 2019 til 905 i november 2021.
  • Bedre overganger mellom Blakstad og DPS-ene
 • Arbeidsmiljø og HMS
  • Økt kompetanse på å møte aggresjon. Over 300 medarbeidere kurset i MAP (møte med aggresjonsproblematikk)
  • Har utarbeidet flere verktøy som anbefales nasjonalt, blant annet MAP-samarbeidsdialog og MAP-refleksjon
  • Tilrettelagt for faglig kompetanseutvikling på tvers av seksjoner
  • Forbedret mottaksprosessen for nyansatte
  • Redusert behovet for innleie fra vikarbyrå, og dermed bidratt til forbedret arbeidsmiljø over tid
  • Profesjonalisert ressursplanleggingen og utarbeidet nye bemanningsplaner
  • Bedret rekruttering av spesialister, helsefagarbeidere, sykepleiere, psykologspesialister mv.
 • Styring og ledelse:
  • redusert lederspennet og sikret økt nærledelse og samarbeid, særlig mellom sykehussjef, avdelingssjefer og seksjonsledere.
  • etablert og videreutviklet ledergrupper
  • etablert ny struktur for virksomhetsstyring
 • Økonomi:
  • Gjort flere tiltak som sikrer økte inntekter og bedre bruk av ressursene 

 

Standardisert oppsta​rt pakkeforløp TSB

Avdeling for rus og avhengighet ved Akershus universitetssykehus har gjennom systematisk forbedringsarbeid oppnådd gode resultater på blant annet følgende områder: 

 • Ventetiden har gått ned fra 38 dager i 2018 til 25 dager så langt i 2022.
 • Så godt som alle pasienter som henvises til pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) får rett til oppstart.
 • Ligger på topp nasjonalt med 98 prosent andel utredninger gjennomført innenfor anbefalt forløpstid
 • Er «topp 3» nasjonalt med 71% andel gjennomført første evaluering.
 • Kun cirka 5 prosent av henvisningene blir avvist.
 • Benytter nå minimalt med tid til administrativ vurdering av henvisninger. Den tiden og de ressursene som tidligere ble brukt til dette, brukes nå til basisutredninger i form av fysiske møter med pasientene.

 

Kristine Lindhjem for arbe​id med pakkeforløp kreft

Sykepleier Kristine Lindhjem ved Sykehuset i Vestfold fikk pris for sitt mangeårige arbeid med innføring og oppfølging av pakkeforløp kreft.

​Hennes systematiske arbeid og store engasjement har over flere år styrket kreftpasientenes tilbud ved Sykehuset i Vestfold.  Kristine Lindhjem har også bidratt til å spre metodikk og systemer til andre helseforetak gjennom ulike nettverk. Hun har vært, og er fortsatt, en viktig ressursperson for det regionale helseforetaket, og var helt sentral i arbeidet med å utarbeide «Regional veileder for organisering og oppfølging av pakkeforløp kreft» og nå i forbindelse med innføring av «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter», skriver priskomitéen i sin begrunnelse

 

Les mer:

Kvalitets- og pasientsikkerhetskonferansen - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)