Revisjon av Sørlandet sykehus etter uønskede hendelser

Det er rapportert om uønskede hendelser knyttet til operasjoner ved Sørlandet sykehus. Helse Sør-Øst RHF har etter dialog med ledelsen ved sykehuset bedt konsernrevisjonen om å gjennomføre en revisjon ved sykehuset.

​- Revisjonen vil både ha et pasientperspektiv og et systemperspektiv. Revisjonen vil blant annet gjennomgå operasjoner for å avklare om pasientbehandlingen har hatt den kvaliteten vi forventer, sier leder av revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF, Anne Cathrine Frøstrup. 

Pasienter har tatt kontakt

Pasienter har tatt kontakt med bekymringer etter operasjoner utført ved Sørlandet sykehus. Flere av sakene er knyttet til en lege som for ett år siden ble overflyttet fra Flekkefjord til en utdanningsstilling ved sykehuset i Kristiansand. Fylkesmannen ved fylkeslegen har oversendt saker knyttet til legens arbeid ved sykehuset til Statens helsetilsyn for behandling.

- Konsernrevisjonen skal undersøke hvilke systemer Sørlandet sykehus HF har for å veilede og følge opp leger i spesialisering, både den aktuelle legen og mer generelt. Revisjonen skal også vurdere om helseforetaket har gjennomført nødvendige tiltak for å sikre god kvalitet på operasjonsaktiviteten ved sykehuset i Flekkefjord. Videre vil revisjonen omfatte avvik og bekymringsmeldinger og hvordan disse er blitt håndtert, sier Frøstrup.

Prosess, fremdrift og kompetanse

Revisjonen påbegynnes i februar 2020. Det er mål om å fullføre arbeidet innen utgangen av april. Konsernrevisjonen vil vurdere om det kan være hensiktsmessig med delleveranser underveis. I tillegg til tre revisorer med bred og relevant erfaring fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF, vil det også bli leid inn ekstern fagrevisor med aktuell spesialistkompetanse.

 

Oppdragsplan uønskede hendelser