Revisjonsplan for Helse Sør-Øst 2019

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møtet 13. desember planen for revisjoner som skal gjennomføres i foretaksgruppen i løpet av 2019.

Revisjonsplanen tar utgangspunkt i mål og krav til Helse Sør-Øst og vurderinger av risiko og vesentlighet. Planen fremkommer etter en prosess med innspill og forankring hos revisjonsutvalget, konsernledelsen, direktørene i helseforetakene, konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg. Nytt i år er at styrene i helseforetakene har gitt innspill til planen.

Hovedtyngden av revisjonene er knyttet til pasientbehandling. I tillegg inneholder planen revisjoner innenfor IKT, personvern og virksomhetsstyring. Antall helseforetak innenfor de ulike temaene vil bli besluttet etter at innretningen av den enkelte revisjon er planlagt.

Les hele styresaken