Samarbeid for bedring av pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft skal gi pasientene forutsigbarhet og trygghet og skal bidra til at vi som helsetjenestene yter en helhetlig og koordinert innsats. - Mange aktører må spille godt sammen for at vi skal bli enda bedre. Ved å lære av hverandre kan vi finner de gode løsningene, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Konferanse

I midten av november møtte tilsammen 125 deltakere, fra helseforetakene, forbedringsteam og ressursgrupper til workshop på Lillestrøm i regi av regionalt innsatsteam i Helse Sør-Øst. I løpet av to dager sto erfaringsutveksling og diskusjon av felles utfordringer på agendaen. 

Pasientene er mer fornøyd

Brodin

Heidi Brorson

- Mye er blitt bedre etter innføring av pakkeforløp for kreft i 2015. Pasientene er generelt mer fornøyd med helsetilbudet. De rapporterer om at de opplever bedre forutsigbarhet og større grad av trygghet, sa Heidi Brorson fra Kreftforeningen i sitt innlegg.

Hun forteller også at Kreftforeningen får langt færre henvendelser rundt lange ventetider enn tidligere. Brorson løftet spesielt frem forløpskoordinatorene som viktige ankre for pasienter som utredes med spørsmål om kreft.  

Skal bli enda bedre

Til tross for at mye er oppnådd er det helseforetak og sykehus som enda ikke oppnår nasjonale krav om overholdelse av forløpstidene hos minst 70 prosent av forløpene. Dette gjelder spesielt pakkeforløp for gynekologisk kreft, lungekreft og prostatakreft, samt andre kreftformer som skjoldbruskkjertelkreft, nyrekreft og ulike former for blodkreft.

Frich

Jan Frich

Svak ledelsesforankring, manglende bemanning og kapasitet, samt vansker med samarbeid på tvers av helseforetakene, er kjente utfordringer i arbeidet med pakkeforløpene, påpeker Frich.

Blant mulige suksessfaktorer nevner han en tydelig ledelse, dedikerte forløpskoordinator, godt samarbeid med røntgen og operasjonsavdeling, gode digitale systemer og samarbeidsrutiner og møter på tvers av helseforetakene.

- Det kan være spesielle lokale utfordringer som må tas tak i og arbeides med, men vi har mye å lære av hverandre og av de som lykkes, sa Frich i sitt innledningsforedrag.