Samarbeid om de som trenger det mest

Erfaringsutveksling og deling på tvers er viktig i det videre arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst. I begynnelsen av desember møttes femti deltakere fra helseforetakene, brukerutvalg og kommunene på Hamar for å dele erfaringer med egne prosjekter.

Samarbeid om de som trenger det mest er ett av satsingsområdene i regional utviklingsplan. I løpet av dagen ble det presentert til sammen 23 gode prosjekter. Felles for alle er at de arbeider med å utvikle på nye måter i et samspill med ressurser og den kompetanse i primærhelsetjenesten.

Prosjektdirektør Andreas Moan og spesialrådgiver Gunvor Øfsti følge dette arbeidet og de forteller at arrangementet var svært vellykket.

Andreas Moan

Andreas Moan

- Det viktigste formålet med denne konferansen var å møte hverandre, utveksle erfaringer og bli bedre kjent. Når så mange arbeider med lignende problemstillinger er det viktig å dele på tvers. Dette var så vellykket at vi ønsker å ta arbeidsformen med oss videre til de andre satsningsområdene i regional utviklingsplan, sier Moan.

 

Om regional utviklingsplan

Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 og har som mål å fremme: 

 • Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester 
 • Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 
 • Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling 
 • Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

Planen har videre blitt delt inn i fem strategiske satsningsområder:

 • Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
 • Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
 • Redusere uønsket variasjon
 • Mer tid til pasientrettet arbeid
 • Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

 

Presenterte prosjekt/tiltak erfaringsseminar12. desember

Satsningsområde: Samarbeid om de som trenger det mest

 

Alle tiltak/prosjekt skjer i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og aktuelle kommuner, men er listet opp per helseforetak/sykehus

 

Sykehuset Telemark HF

 • Akuttkjeden i Telemark «en sammenhengende akuttkjede»
 • Desentralisert cytostatikabehandling.  
 • Ambulant palliativt team.
 • Desentralisert dialysebehandling
 • MAS (Mellom Alle Stoler)
 • Småhusprosjektet

Vestre Viken HF

 • Etablering av FACT-team
 • Samarbeidsprosjektet FAST (Felles ansvar samtidige tjenester

Sørlandet sykehus HF

 • Samarbeid om de som trenger det mest på Lister – fra individ til system

Sykehuset Innlandet HF

 • Hva kjennetegner pasientforløp til eldre med sammensatte helseproblem
 • TID – for utredning og refleksjon om atferdsmessige – og psykologiske symptomer

Oslo universitetssykehus HF

 • Fra rus til arbeid – Individuell jobbstøtte (IPS) til pasienter i rusbehandling
 • Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke     
 • Trygg legemiddelbehandling med multidose      
 • Samarbeid mellom fastleger og sykehus i pakkeforløpene for psykiske lidelser og rus
 • Fallmeldingsprosjektet i Oslo
 • Kompetanse som tiltak for en mer helhetlig hjemmebehandling

Sykehuset i Vestfold HF

 • Sammen for pasienter med fall i hjemmet          
 • Multisyke pasienter med behov for bedre koordinerte og integrerte helsetjenester        
 • Relasjonskommunikasjon i AMK

Diakonhjemmet sykehus

 • «Integrerte tjenester», et samhandlingsprosjekt mellom Oslo kommune (de tre vestlige bydelene) og Diakonhjemmet sykehus som sektorsykehus

Lovisenberg diakonale sykehus

 • Helsekompetanse. Nøkkelen til helse for personer med kols

Akershus universitetssykehus

 • Planlagt utprøving av integrerte helsetjenester til sårbare eldre i samarbeid med fire kommuner i vårt opptaksområde