logo

Skal redusere utslippene med minst 40 prosent

Helse Sør-Øst RHF har som mål å redusere utslippene med 175 000 tonn CO2e for spesialisthelsetjenesten innen 2030. Det tilsvarer det årlige utslippet til 12 500 nordmenn.

Publisert 24.11.2021
En bygning med en statue foran

Helseforetakene har ulike utgangspunkt for potensiell reduksjon av CO2e-utslipp. Det vil derfor være opp til hvert enkelt helseforetak å vurdere hvilke tiltak som iverksettes for å oppnå det samlede målet.

​For å nå målet vil det likevel være avgjørende å redusere utslipp knyttet til energiforbruk. Dette kan blant annet skje ved at sykehusene erstatter en del fast kraft med gjenvinningskraft. I tillegg bør det gjennomføres konkrete tiltak, som blant annet å skifte ut eldre ventilasjonsanlegg og oppgradere fasader.

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt sju delmål for å redusere utslippene innen 2030.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er komplikasjoner som følge av alle typer sykehusinnleggelser. HAI påfører pasienter ekstra lidelser og er ressurskrevende for sykehusdrift, blant annet relatert til ekstra liggedøgn og ekstra bruk av antibiotika. En stor andel av HAI kan forebygges. Redusert HAI vil bidra til redusert forbruk som igjen bidrar til reduserte utslipp. 

Energiforbruk i sykehus er den største enkeltfaktoren av direkte utslipp. Med et europeisk energimarked er det ikke lenger slik at strømmen i stikkontakten er ren vannkraft. Det betyr at et av de viktigste bidragene til klimagassreduksjon for sykehusene blir å redusere forbruk av energi. 

Digital hjemmeoppfølging kan bidra til et mer differensiert og tilpasset tjenestetilbud. 
Innovative måter å tilby tjenester i sykehus reduserer forbruket, og redusert forbruk innebærer redusert utslipp. 

I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. Sykehuset Innlandet har innført et nytt matkonsept hvor pasienten velger middag fra en meny med 10 middagsretter. Pasienten kan også velge når de ønsker å spise middag. Matkonseptet har bidratt til reduksjon av matsvinn med 41 prosent, i tillegg til mer fornøyde pasienter. 

Helseforetakene skal benytte produkter som er produsert på en måte som beskytter pasienten, ansatte på sykehusene og i leverandørkjeden, og miljøet. Ved å begrense helse- og miljøskadelige stoffer i produktene og i produksjon, reduseres utslipp av giftstoffer til luft, vann og jord og gir tryggere produkter til pasienter. Delmålet innebærer å benytte anerkjente miljømerker med et livssyklusperspektiv og å etterspørre produkter uten skadelige stoffer.

Mål om fossilfri virksomhet i 2030 innebærer isolert sett at alle fossile kilder til energi i egne bygg og fossilt drivstoff for egne kjøretøy skal fases ut i 2030. 
Pandemien har medført økt digitalisering og kompetanseheving i bruk av digitale møter for medarbeidere i helseforetakene. For å videreføre praksis med digitale møter settes det mål om å redusere reisevirksomhet for medarbeidere i tjenestereise. Redusert reisevirksomhet bidrar til en effektiv arbeidshverdag, til lavere kostnader og mindre utslipp. 

Lederes og medarbeideres bevissthet rundt miljø- og klima er avgjørende for å lykkes med arbeidet i helseforetakene. Ledere skal ta ansvar for å kontinuerlig forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet. Foretakene skal ha faglig kompetente og miljøbevisste medarbeidere.