Spesialisthelsetjenesten utgir felles rapport om samfunnsansvar

For første gang utgis «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon er tema i rapporten.

Dette er første gang de fire helseregionene gir ut en felles rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.

Rapporten omfatter alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene.

- Arbeider godt med klima og miljø

- Det er viktig at det arbeides med samfunnsansvar i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Vi har i flere år arbeidet godt med å redusere virksomhetenes belastning på klima og miljø, samt for å redusere vårt forbruk av ressurser. Denne rapporten gir en pekepinn på hva vi bør fokusere ekstra på i årene som kommer, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

I 2018 var alle helseforetak i landet miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Det innebærer at en samlet spesialisthelsetjeneste arbeider systematisk med å forbedre egen miljøprestasjon.

For første gang fremstilles det også et felles klimaregnskap for helseforetakene. Å sette søkelyset på redusert forbruk er positivt både for miljøet og økonomien til helseforetakene.

Vil forhindre arbeidslivskriminalitet

Mange av forbruksvarene i norske sykehus produseres gjerne i andre deler av verden. Behandling av norske pasienter skal ikke bidra til dårligere helse for ansatte som produserer varene i andre land – derfor er det viktig å følge opp menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos våre leverandører.

Rapporten omtaler dette i et eget kapittel, blant annet omtales spesialisthelsetjenestens arbeid med etisk handel og samarbeidsavtaler for å forhindre arbeidslivskriminalitet. Et eksempel som blir trukket fram, er hvordan Sykehusinnkjøp HF følger opp produksjon av kirurgiske instrumenter i Pakistan.

Skal motvirke korrupsjon

Det er viktig at de regionale helseforetakene er pådrivere for å motvirke korrupsjon overfor helseforetakene, leverandører og samarbeidspartnere. Korrupsjon har flere omkostninger for samfunnet og kan gå ut over helseforetakenes kapasitet og/eller evne til å sikre god kvalitet på tjenestene til pasientene.

Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest arbeider med å forhindre korrupsjon og misligheter i sykehus.

Helt til slutt i rapporten svarer de felleseide selskapene på fire spørsmål om sitt arbeid med samfunnsansvar.

Rapporten er signert av de administrerende direktørene i de fire helseregionene.

Les hele rapporten her