logo Helse Sør-Øst

Store lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten

Det er i løpet av våren og sommeren kommet inn store mengder smittevernutstyr gjennom den nasjonale ordningen som Helse Sør-Øst RHF koordinerer. For spesialisthelsetjenesten er det lokale lagre i helseforetakene/sykehusene og i tillegg er det lagret utstyr for flere års forbruk i regionale lagre. Ut over dette er det etablert et nasjonalt bufferlager som kan brukes ved ekstraordinære situasjoner og det er fra dette lageret blant annet gitt utstyr til det norske teamet som bistod helsetjenesten i Italia, Forsvaret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Libanon og enkelte kommuner. Det er Helsedirektoratet som forvalter denne ordningen sammen med Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 14.08.2020
Sist oppdatert 15.07.2022

​- Det er kjøpt inn store menger smittevernutstyr for å kunne håndtere drift og økte behov i forbindelse med smittetopper, og det kommer fortløpende inn store leveranser gjennom den nasjonale innkjøpsordningen utover høsten, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF

Lagerstatus uke 33

Status for smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten inkludert leveranser som kommer uke 33 er som følger:

​Utstyrskategori​Antall
​Hansker​64,7 millioner
​Munnbind​54,3 millioner
​Smittefrakker/-drakter​6,3 millioner
​Øyebeskyttelse​2,5 millioner
​Åndedrettsvern​950 000
​Operasjonesluer/-hetter​4,7 millioner


I tabellen under fremgår det hvor mange ukers normalforbruk dette dekker;

​Utstyrskategori​Antall ukers normalforbruk
​Hansker​32 ukers normalforbruk
​Munnbind​460 ukers normalforbruk
​Smittefrakker/-drakter​165 ukers normalforbruk
​Øyebeskyttelse​9100 ukers normalforbruk
​Åndedrettsvern​685 ukers normalforbruk
​Operasjonsluer/-hetter​63 ukers normalforbruk

Det er også gjort beregninger over forbruk gitt en smittetopp med et smittetall på 1,3 (basert på modeller fra Folkehelseinstituttet) og utstyret som er på lager vil dekke forbruket ved en slik smittetopp i 2020 og over i 2021. Samtidig er det planlagt ytterligere leveranser denne høsten og tidlig neste år.

Forbruket våren 2020 i ukene med flest innlagte Covid-19 pasienter i norske sykehus, viste at det er ulikt hvor stor forbruksøkning det er av de enkelte utstyrskategoriene sammenlignet med normalforbruk. Forbruket av øyebeskyttelse økte desidert mest sammenlignet med normalforbruk i spesialisthelsetjenesten, etterfulgt av åndedrettsvern. Deretter fulgte forbruk av smittefrakker/-drakter og munnbind med en økning på ca 2-3 ganger normalforbruket. Forbruket av hansker og operasjonsluer/-hetter hadde minst økning.

- Det er gjort ekstra innkjøp av munnbind utover det prognosemodellen viser, med tanke på eventuelt endrede råd om buk av dette i helsetjenesten, sier Lofthus.

Ytterligere leveranser

Det er foretatt bestillinger innen alle utstyrskategorier med leveranser utover høsten. Videre er det planlagt ytterligere bestillinger av munnbind og smittefrakker. Det gjøres fortløpende vurderinger av behov for bestillinger innen alle utstyrskategorier basert på forbrukstall og lagerstatus.

- Det er viktig å påpeke at hovedtyngden av hanskeleveranser kommer denne høsten og tidlig neste år, til sammen ytterligere 425 millioner hansker til hele helsetjenesten, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.
Det er videre bestilt ca 7 millioner åndedrettsvern som skal leveres denne høsten og tidlig neste år.

Norsk produksjon av visir (øyebeskyttelse) utgjør en stor andel av planlagte leveranser for denne utstyrskategorien, og her kan også produksjonen skaleres opp ved behov. Det kommer også i gang norsk produksjon av munnbind denne høsten og norsk produksjon av åndedrettsvern skal
være i gang ved årsskiftet. I tillegg kommer norsk produksjon av smittefrakker.

- Vi hadde en utfordrende periode i vår da behovet for utstyr økte, samtidig som mange leverandører ikke var i stand til å levere. Det er nå bygget opp lagre som gjør at vi kan håndtere et økt antall innlagte pasienter over lengre tid, sier Frich.

Les mer om smittevernutstyr og norsk produksjon her