Virksomhetsrapport februar mars

Store omstillinger som følge av koronasituasjonen

Koronautbruddet har satt spesialisthelsetjenesten under betydelig press. Mars måned har vært preget av omstillinger og tilpasninger med store konsekvenser for virksomheten i helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst. Planlagte behandlinger er satt på vent og inntektene har falt.

​Styret i Helse Sør-Øst RHF fikk i sitt møte 30. april en foreløpig gjennomgang av resultatene i Helse Sør-Øst RHF til og med mars i år, som viser et negativt resultat på cirka 550 millioner kroner. Totalt utgjør dette et negativt budsjettavvik på nesten 640 millioner kroner.

- Aktiviteten ligger vesentlig under det som er budsjettert innen alle tjenesteområder så langt i år. Dette skyldes i all hovedsak koronautbruddet som har resultert i beredskapsarbeid, omlegging av drift, smitteverntiltak og ansatte i karantene. Dette har påvirket driften, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen gikk i grønn beredskap 10. mars og hevet nivået til gul beredskap 14. mars. Fra midten av april er helseforetakene tilbake i grønn beredskap, og den ordinære aktiviteten og de aktivitetsbaserte inntektene forutsettes igjen å øke. Foreløpig er det ikke estimert noen mulig effekt av dette forholdet.

Utsatt behandling

Per 19. april i år var cirka 190 000 planlagte pasientkonsultasjoner utsatt på grunn av koronaepidemien. Dette skyldes i all hovedsak at det er pasienter i behov av øyeblikkelig hjelp og pasienter med behov for helsehjelp for å unngå prognosetap som har vært prioritert. I tillegg til at flere pasientbehandlinger er satt på vent, er det også pasienter selv som har avbestilt timene sine.

Pakkeforløp kreft

Samtidig peker Lofthus på utviklingen innen pakkeforløpene for kreft som har vært positiv i denne perioden. Helseforetakene og sykehusene har gitt oppfølging av pakkeforløp for kreft høy prioritet.

Foretaksmøte

Måloppnåelse for 2020 var tema i et foretaksmøte med helseforetakene i Helse Sør-Øst 28. april.

- Det er klart at beredskapsarbeidet vil påvirke helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennomføre oppgavene i Oppdrag og bestilling 2020. De tre overordnede målene i Oppdrag og bestilling 2020 ligger fast, men det vil innen de fleste områdene ikke være mulig å nå de kvantitative målsetningene som er satt. Det vil også være nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike oppdrag, sier Lofthus.

Helse- og omsorgsdepartementet vil frem mot foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i juni 2020 gjennomgå mål og oppdrag i styringsdokumentene for å avklare hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for resten av 2020. Helse Sør-Øst RHF vil, når denne vurderingen foreligger, komme tilbake med endring i Oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Se også:

Styresak 031/2020 Foretaksprotokollene