Strategier for forskning og for innovasjon oppdatert

Helse Sør-Øst har oppdatert sine delstrategier for forskning og innovasjon. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til nye delstrategier som administrerende direktør Cathrine M. Lofthus la frem.

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

  • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
  • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
    Sør-Øst
  • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
  • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
    kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjon

Årlig 2,7 milliarder kroner til forskning

Helseforskningen finansieres i hovedsak over helsebudsjettene og skal komme pasientene og helsetjenesten til gode. Den samlede ressursbruken til forskning i Helse Sør-Øst var i 2017 cirka 2,7 milliarder kroner og omfattet over 2 200 årsverk.  Bidraget fra regionale forskningsmidler, inkludert øremerkede forskningsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet var cirka 520 millioner kroner. Størstedelen av de regionale forskningsmidlene er konkurranseutsatt gjennom årlige utlysninger.

Helse Sør-Øst RHF har ledet an i arbeidet med å legge til rette for forskning og innovasjon innen spesialisthelsetjenesten i Norge. Det regionale helseforetaket støtter forskning med høy vitenskapelig kvalitet og nytteverdi for pasientbehandlingen. Tildelingen av innovasjonsmidler er rettet mot teknologisk innovasjon, ofte basert på forskningsresultater, samt mot tjeneste- og brukerdrevet innovasjon.

Basert på identifiserte behov

- Satsing på helseforskning og innovasjon forventes å gi gevinst for samfunnet. Mer forskning på alt fra forebygging av sykdommer til rehabilitering, samt ny kunnskap, skal medvirke til bedre kvalitet på pasientbehandlingen, mener administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

I løpet av de siste årene har Helse- og omsorgsdepartementet markert at helseforskningen i spesialisthelsetjenesten skal orienteres mot klinisk virksomhet og være basert på identifisering av tjenestens behov. Det er videre stilt krav om tilrettelegging for økt deltakelse i kliniske studier og i utprøvende behandling. Kvalitetsregistre skal benyttes både til forskning og på annen måte til forbedring av tjenesten.

Administrerende direktør fremholdt i sitt saksfremlegg at alle regionale helseforetak vurderer forventet nytteverdi av forskningen sidestilt med vitenskapelig kvalitet, ved søknader om forskningsmidler. Et annet virkemiddel er brukermedvirkning, som skal bidra til å gjøre forskningen mest mulig relevant for pasientene.

Forskning og utprøvende studier integreres

- Økt kunnskap om nye behandlingsmåter, samhandling og bruk av ny teknologi er ønsket. Det er også nødvendig å styrke internasjonalt forskningssamarbeid og erfaringsutveksling. Utviklingen av persontilpasset diagnostikk og behandling vil sette særlige krav til integrasjon av forskning og utprøvende studier. På nasjonalt og regionalt nivå må det gjennom forskningsinfrastruktur og tilpassede støttefunksjoner legges til rette for økt pasientdeltakelse i slike studier.

Helse Sør-Øst RHF mottar årlig et stort antall søknader om innovasjonsmidler, og søknadene kommer fra samtlige helseforetak i regionen. Søknadskategoriene bruker- og behovsdrevet innovasjon ble etablert i 2014. Ikke-universitetssykehusene hevder seg særlig godt innenfor kategorien brukerdrevet innovasjon. Høsten 2018 er det tildelt midler til tjenesteinnovasjon for å understøtte satsningsområdene i regional utviklingsplan.

Kortfattet og overordnet

Administrerende direktør fremhevet at formatet for begge delstrategiene er bevisst valgt å være kortfattet og overordnet. Iverksetting av delstrategiene vil bli beskrevet i handlingsplaner hvor tiltak konkretiseres og prioriteres.

 

Klikk her for:

Styresak 004-2019 «Delstrategier for forskning og innovasjon»Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-ØstRegional delstrategi for innovasjon i Helse Sør-Øst