Styrking av helsetilbudet for studenter

Helse Sør-Øst RHF øker støtten til lavterskeltilbudet for studenter med psykososiale problemer. Det inngås avtaler med alle studentsamskipnadene i regionen. De årlige tilskuddene øker fra rundt 10 til 15 millioner kroner per år.

Illustrasjon

Antall studenter som har behov for hjelp til å mestre studentlivet øker. Studentsamskipnadene tilbyr viktige lavterskeltilbud, som et supplement til det øvrige tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har gjennom en årrekke vært alene om å motta tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF.

Jan Frich

Jan Frich

- Studenter er en gruppe med særskilte behov. Fra 2019 vil alle studentsamskipnadene få tilskudd for å drive et lavterskeltilbudet for studenter med psykososiale problemer, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Tilskuddet vil fordeles etter antall studenter som tilhører den enkelte studentsamskipnad. For de nye studentsamskipnadene blir tilskuddet trappet opp over tre år. I 2019 vil tilskuddet være 80 kroner per student, hvor planen er en økning til 120 kroner per student i 2021.

Betyr mye

Hans Ødegård

Hans Ødegård

Ved studentskipnaden i Innlandet (SINN) har tilbudet vært et spleiselag lokalt mellom institusjonen og studentskipnaden, basert på de respektives årlige budsjetter. Avtalen med Helse Sør-Øst RHF betyr at SINN nå får en langt mer forutsigbar finansiering slik at de kan videreutvikle helsetilbudet til studentene på en helt annen måte, forteller administrerende direktør Hans Ødegård.

- Både på egne og på de øvrige studentsamskipnaders vegne, er vi særdeles fornøyd med å ha fått på plass denne avtalen. Dette betyr at alle studentsamskipnader i landet nå har slike avtaler med sitt regionale helseforetak. Avtalene har ikke bare et økonomisk aspekt, men også at vi er flere aktører som sammen, og i samarbeid med hverandre, skal arbeide for å hjelpe studentene til å mestre studentlivet, sier han.

Lavterskeltilbud

Studentsamskipnadene skal tilby et lavterskeltilbud til studenter og være et supplement til den øvrige spesialisthelsetjenesten. Tjenestene skal være spesielt tilpasset studentenes behov. Målet er økt tilgjengelighet med kort ventetid for studenter med psykososiale problemer.

Studenter med behov for omfattende og langvarig behandling henvises til spesialisthelsetjenesten.

- Vi ser at samskipnadene utenfor Oslo og Akershus har gjort mye for egne studenter uten regional støtte. Avtalene vi nå inngår stiller krav om samskipnadene kan dokumentere at de selv bidrar med et beløp som er minst like stort som beløpet de mottar fra Helse Sør-Øst RHF.  Vi ser fram til en god dialog med samskipnadene om utviklingen av tjenestetilbudet for studentene i regionen, sier Frich.