logo Helse Sør-Øst

Styrking av persontilpasset medisin

En presis diagnose er nøkkelen til god pasientbehandling. De siste årene er det arbeidet målrettet med å utbre persontilpasset medisin i Norge. Arbeidet vekker nå internasjonal oppmerksomhet. 

Publisert 09.05.2022
En mann i hvit skjorte

​Et legemiddel som har god effekt på en undergruppe kreftpasienter, vil kunne ha liten eller negativ effekt hos andre pasienter. Ny kunnskap innen molekylærbiologi og genetikk gjør det mulig å gi pasienter mer presis og målrettet behandling. Vi står midt i en rivende utvikling med utbredelse av det som kan betegnes persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin.

Ko​​mpetansenettverk

Helse Sør-Øst RHF ledet arbeidet med den første rapporten om persontilpasset medisin fra 2014. Rapporten la et godt grunnlag for den videre satsingen. De regionale helseforetakene opprettet et nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin som ledes fra Oslo universitetssykehus.

Jan Frich

Jan Frich

- Det nasjonale kompetansenettverket har fremmet godt samarbeid og har hatt stor betydning for å videreutvikle og styrke den nasjonale innsatsen med å utbre persontilpasset medisin i Norge, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Kompetansenettverket har deltakere fra alle helseregioner og har som oppgave å bidra til lik tilgang til diagnostiske tester, utvikling av standarder for tolkning av data og å legge til rette for forskning.

​Infrastruktur fo​r diagnostikk og genomsenter

De regionale helseforetakene vedtok i 2020 en helhetlig plan for å videreutvikle en nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPred) på tvers av alle regioner. Infrastrukturen skal fremme lik tilgang til presisjonsdiagnostikk, en god arbeidsdeling og samordning av rutiner for klinisk virksomhet og forskning. Helse Sør-Øst RHF leder arbeidet med å utrede hvordan infrastruktur, kompetanse og forskning sammen skal utgjøre en nasjonalt genomsenter. 

Forskning og innføring av ny behandling

De regionale helseforetakene har gjennom det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning tildelt 60 millioner kroner til en landsdekkende klinisk studie av utprøvende behandling ved kreft (IMPRESS-Norway). Gjennom CONNECT-partnerskapet, som koordineres av Oslo Cancer Cluster, er det etablert et offentlig-privat samarbeid mellom legemiddelindustrien og sykehusene, for å fremme tilgang til legemidler for utprøving i studien. Beslutningsforum åpnet i 2022 for at det offentlige kan overta regningen for utprøvende behandling hos pasienter med påvist effekt av behandlingen i IMPRESS-Norway.

- I Norge har mange ulike aktører lyktes å trekke i samme retning, vi har oppnådd mye, og det er stas at dette arbeidet anerkjennes internasjonalt. Engasjerte fagpersoner og forskere har spilt en avgjørende rolle i å drive utviklingen fremover, og samtidig har de regionale helseforetakene og helsemyndighetene bidratt ved å koordinere innsatsen og legge forholdene til rette for utviklingen, sier Frich.​

I 2021 har de regionale helseforetakene utredet hvordan det kan legges til rette for innføring av persontilpasset medisin gjennom alternative prisavtaler og nye ordninger for midlertidig innføring og revurdering av behandling i systemet Nye metoder. 

Nasjonal k​oordinering

Helse Sør-Øst RHF har et hovedansvar for koordineringen av spesialisthelsetjenestens arbeid innen persontilpasset medisin. Innsatsen innen persontilpasset medisin har særlig vært rettet mot kreftområdet, men også innen sjeldenfeltet vil innsatsen bli styrket fremover.

​Les ​mer:

A national precision cancer medicine implementation initiative for Norway | Nature MedicineNasjonalt presisjonsmedisin-initiativ for kreft vekker internasjonal oppsikt - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)Norwegian cancer initiatives receive international attention – Oslo Cancer Cluster

La fram rapport om innføring av persontilpasset medisin - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)