logo

Sykehusene får 400 millioner kroner i koronakompensasjon for andre halvår av 2021

Helse Sør-Øst RHF dekker av sine reserver store deler av den økonomiske belastningen koronaen har påført helseforetak og sykehus i andre halvår av 2021. Om lag halvparten av tildelingen går til sykehus som har hatt ekstra store utgifter i forbindelse med testaktivitet. Tildelingen går både til helseforetak og ideelle sykehus.

Publisert 10.02.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Glass med prøver

Koronapandemien har ført til lavere aktivitet og høyere kostnader for sykehusene. I tillegg har flere helseforetak og ideelle sykehus hatt store utgifter til laboratorietjenester. Helse Sør-Øst RHF kompenserer for store deler av denne merbelastningen​.

I 2021 ble det foretatt svært mange analyser ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Testaktiviteten var særlig høy mot slutten av fjoråret. Helse Sør-Øst RHF kompenserer derfor helseforetak og ideelle sykehus for merutgifter til laboratorieutgifter. Den samlede kompensasjonen er her på 212,9 millioner kroner.

I tillegg er det enkelte helseforetak og sykehus som har hatt en ekstra stor økonomisk belastning. Helse Sør-Øst RHF tildeler derfor et samlet beløp på 186,7 millioner kroner til Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

– Vi har vært opptatt av at alle helseforetak og ideelle sykehus skal behandles på lik linje, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem.

Fordeling av kompensasjon for andre halvår av 2021:

Tabell koronakompensasjon.png