logo Helse Sør-Øst

Tettere samarbeid gir bedre kreftbehandling

Kreftpasienter er ofte avhengig av flere sykehus under utredning og behandling. Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider nå tettere enn tidligere, og det fører til bedre pasientforløp.

Publisert 25.04.2022
Sist oppdatert 26.04.2022
En mann og en kvinne som smiler

​– Helseforetakene våre prioriterer kreftbehandling høyt, og sykehusene har jevnt over gode resultater på de ulike pakkeforløpene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Han forteller at enkelte sykehus har hatt utfordringer med å gjennomføre behandling innen de oppgitte forløpstidene, men sier at det jobbes systematisk med dette flere steder.

– Det er gledelig å se viljen til å arbeide med kvalitet og forbedring på dette området, sier Frich.

Ved Sykehuset Telemark har de hatt gode resultater på pakkeforløp i flere år. Hittil i år er 85 prosent av alle pakkeforløp gjennomført innen normert tid, og dette er høyere enn både målet og landsgjennomsnitt.

Fagdirektør Halfrid Waage sier at helseforetaket har kreftbehandling som et strategisk viktig satsingsområde. Foretaket har også opprettet et eget fagråd for kreft, som arbeider med kvalitet og forbedring.

Halfrid Waage innrømmer at det har vært utfordringer ved noen diagnosegrupper.
– Dette gjelder primært de områdene hvor pasientene er avhengig av utredning og behandling ved flere helseforetak. Da har vi opplevd at det lett kan oppstå «propper i systemet», sier Waage.

Hun forteller at sykehuset har jobbet mye med å forbedre prosesser og fjerne flaskehalser internt. Det har ført til bedre logistikk og bedre samarbeid med diagnostiske avdelinger. Hun sier at det også har blitt mye bedre samarbeidsrutiner blant annet med kreftmiljøet ved Oslo universitetssykehus.

– Vi opplever at Radiumhospitalet stiller flere ressurser til rådighet for lokalsykehusene, sier Waage. Hun nevner at Radiumhospitalet blant annet stiller to gynekologer og én radiolog til disposisjon for spørsmål fra lokalsykehusene til fast tid hver uke.

Dialogen mellom sykehusene er også blitt bedre etter at det ble enklere å gjennomføre videomøter. – Digitale multidisiplinære teammøter er en viktig arena for effektiv oppfølging av pasientene, sier Jan Frich.