Tildeling til kvalitetsforbedringsprosjekter

Helse Sør-Øst RHF har i løpet av høsten 2018 utlyst midler til forskningsbaserte kvalitetsforbedringsprosjekter innrettet mot helsetjenester for pasienter med somatiske lidelser og langvarige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblematikk. Utlysningen har bakgrunn i sak 119-2017 til styret i Helse Sør-Øst RHF, der det ble foreslått en avsetning på inntil 3.0 mill. kroner for 2018 til dette formålet.

Det ble innlevert i alt seks søknader fra fem ulike helseforetak til søknadsfristen. Søknadene er vurdert med utgangspunkt i utlysningens strategiske rammer, og det er i tillegg foretatt en evaluering etter ordinære kriterier for forskningssøknader til Helse Sør-Øst RHF. Tre prosjekter kan nå starte med utgangspunkt i innstillingen til støtte.

«Vi har mottatt prosjekter med en stor faglig bredde i denne utlysningen», sier Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. «De tre prosjektene som nå starter opp har ulik innretning, men har alle svart svært godt på utlysningens strategiske mål. Vi ser fram til å følge gjennomføringen av prosjektene som alle kan bidra til å styrke tjenestetilbudet innen et viktig område»

Prosjektet Rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP-lidelser) i spesialisert rehabilitering skal gjennomføres ved Sunnaas sykehus HF med prosjektleder Marianne Løvstad. Prosjektet søker å oppnå bedret utredning og ivaretakelse av pasienter med ROP-lidelser etter alvorlig traumatisk, fysisk skade i subakutt, spesialisert rehabilitering.

Prosjektet Opportunistisk behandling av hepatitt C infeksjon ved Akershus universitetssykehus HF er også innstilt til støtte. Olav Dalgård skal lede dette prosjektet som er organisert rundt en pragmatisk klinisk studie for sammenligning av umiddelbar behandling av hepatitt C infeksjon hos rusmisbrukere/sprøytenarkomane innlagt ved psykiatrisk, spesialisert rusbehandling eller somatiske avdelinger vs. standardbehandling gjennom henvisning til poliklinikk.   

Det er videre innstilt støtte til implementeringsstudien Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger som utgår fra Oslo universitetssykehus HF. Søker for prosjektet er Espen Arnevik, og prosjektet er målrettet mot etablering av en strukturert implementeringsmodell for å sikre bedre kvalitet for systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger slik at pasienter som er innlagt for somatiske lidelser får tilbud om behandling av rusproblemer.

Samtlige prosjekter skal gjennomføres over en treårsperiode.