Tiltak for å forebygge selvmord

Helseforetakene og sykehusene arbeider aktivt med forebygging av selvmord innen psykisk helsevern, men det er rom for forbedring. Dette viser en gjennomgang av rapporter fra helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst.  

Det er mellom 500-600 selvmord, og om lag 5000-6000 selvmordsforsøk, hvert år i Norge. En fjerdedel av selvmordene meldes fra helsetjenesten til Statens helsetilsyn som avvik. I en stor andel av tilsynssakene påpeker Statens helsetilsyn mangelfull journalføring og dokumentasjon.

- Vårt inntrykk er at alle selvmord innen psykisk helsevern blir gjenstand for analyse, diskusjon og læring, og at det samtidig er rom for forbedring av rutiner og praksis, sier Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Krevende balansegang

For pasienter som er, eller har vært, i kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skjer de fleste selvmord etter at pasienten er utskrevet eller er i permisjon. Noen selvmord skjer under oppholdet eller mens pasienten venter på behandling.

- En viktig faktor innen psykisk helsevern er en god relasjon mellom behandler, personale og pasient. I arbeidet med å forebygge selvmord står helsetjenesten og behandlere ofte overfor en krevende balansegang mellom kontroll og sikkerhet satt opp mot verdighet og frihet, sier Frich.

Tiltak på kort og lang sikt

Helse Sør-Øst RHF har, med bakgrunn i innspill fra helseforetakene og sykehus, sammenfattet noen kortsiktige og langsiktige tiltak for å forebygge selvmord i psykisk helsevern. Helse Sør-Øst RHF vil etterspørre arbeid med disse tiltakene.

1) Pasienter får god utredning og behandling for grunnlidelsen

2) Retningslinjer, prosedyrer og verktøy skal være oppdatert og tilgjengelige for alle medarbeidere

3) Kompetanse og kvalitet skal styrkes gjennom veiledning og undervisning, samt kurs om selvmord, forebygging og vurdering av selvmordsrisiko

4) Det skal gjennomføres hendelses- og årsaksanalyser av alle avvik (selvmord eller selvmordsforsøk) og det skal foretas gjennomgang av rapporter fra Statens helsetilsyn for å fremme læring og forbedring

5) Dokumentasjon og journalføring skal bedres med regelmessig gjennomgang av journaler for å vurdere kvalitet på dokumentasjonen

6) Gjennomføring av tiltakene fra Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for forebygging av selvmord ved akuttpsykiatriske døgnavdelinger

7) Pakkeforløp innen psykisk helsevern innføres fra 2019

Mer langsiktige tiltak omfatter gjennomgang av organiseringen av tjenestene, endringer i bygg og inventar som gir økt sikkerhet, samt at det er behov for mer forskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget.