Tiltak for økt rekruttering og kompetanse til psykisk helsevern barn og unge

Helse Sør-Øst RHF setter av stimuleringsmidler for å støtte sykehusene i et omfattende arbeid for å styrke rekruttering og kompetanse innen psykisk helsevern for barn og unge. Målet er å rekruttere og beholde fagpersoner, samt å bidra til en kompetanseheving innenfor dette feltet.

Helse Sør-Øst RHF startet i fjor et prosjekt innen psykisk helsevern for barn og unge: «Rekruttering, kompetanse og utviklingsarbeid». I dette prosjektet legges det opp til bred satsning på de ansattes kompetanse. Det skal også gis støtte til lokalt utviklingsarbeid og forskning i helseforetakene, med mål om å kunne møte brukeres/pasienters behov med en mer stabil bemanning og kompetanse i fremtiden. 

Kravet fra eier om større vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk ligger fast. For 2019 har Helse Sør-Øst RHF satt krav om at gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern skal reduseres til under 40 dager.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fremhever at psykisk helsevern er et satsningsområde for regionen og at prosjektet er viktig for at foretaksgruppen skal nå sine mål.

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

- Ved utlysning av stillinger innen psykisk helsevern barn og unge har det i flere helseforetak vært dårlig søkergrunnlag og til dels ingen søkere. Dette betyr at foretakene må gjøre tiltak for å fremstå som attraktive arbeidsgivere for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Prosjektet skal bidra til å både rekruttere og bibeholde kompetanse i helseforetakene, samt stimulere til utviklingsarbeid og tjenesteinnovasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus


Veien videre

For å få best mulig oversikt over hvilke utfordringer helseforetakene sliter med, inviterte Helse Sør-Øst RHF til et dialogmøtet i desember i fjor. Hensikten var å dele erfaringer og finne frem til mulige fellestiltak. På bakgrunn av det som kom frem i dialogmøtet, innspill fra regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgte og andre, er BUP-prosjektet nå godt i gang.

Elisabeth Arntzen

Elisabeth Arntzen

- Alle helseforetakene er med i prosjektgruppen, og de er sammen med brukere, tillitsvalgte og andre også med i flere av arbeidsgruppene i prosjektet sier prosjektdirektør Elisabeth Arntzen i Helse Sør-Øst RHF.

Arntzen er leder for prosjektet. Hun forteller at utfordringsbildet med å oppnå tilstrekkelig rekruttering og kompetanse er sammensatt og at det derfor vil arbeides med flere tiltak samtidig.  

Arbeidsgruppene vil frem til desember 2020 arbeide med disse områdene:

  • Identifisere hindringene for rekruttering og estimere kompetansebehovet de neste 10 år
  • Understøtte BUP-ledere (enhets- og/eller seksjonsledere) i felles metodikk for lokal kvalitetsforbedringsarbeid
  • Etablere utdanningsnettverk og stimulere til utviklingsarbeid og forskning
  • Identifisere hvordan faglige anbefalinger, tverrfaglig samarbeid og aktivitet henger sammen, samt vurdere løsninger for bedre sammenheng
  • Ta i bruk mer simulering, ferdighetstrening og digitale verktøy for å styrke kompetanse og læringsprosesser.

Det er et mål å oppnå bredt engasjement, og prosjektet vil vektlegge åpenhet og delaktighet for alle som er med eller blir berørt av arbeidet i BUP-prosjektet.