logo

Tomtesøk for nytt sykehus i Moelv og null-pluss-alternativet med erstatningssykehus for Hamar

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 23. september 2021 å starte opp konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. 

Publisert 14.02.2022
Sist oppdatert 15.02.2022
I konseptfasen skal det utredes to alternativer: 

  • Mjøssykehus, lokalisert til Moelv
  • Null-pluss, med erstatningssykehus for sykehuset i Hamar
Som del av konseptfasen skal det gjennomføres en analyse av alternativer for tomter.

Helse Sør-Øst søker nå etter aktuelle tomter for begge alternativer, og henvender oss med dette til både offentlige og private grunneiere i området.  Underveis i arbeidet med søk etter tomter, vil vi ha nær kontakt med de aktuelle kommunene Ringsaker, Hamar og Stange. Men, vi ønsker også direkte kontakt med grunneiere som besitter mulige arealer.

Aktuelle tomter (alternativt flere sammenslåtte tomter) bør inngå i kommunenes overordnede arealstrategi, og ha nærhet til kollektivknutepunkt, hovedveisystem og dagens by- og tettstedstruktur. 


  • Tomt for nytt sykehus i Moelv i tilknytning til Moelv. Vi søker her etter tomter med et samlet areal på minimum 110 dekar. 
  • Tomt for null-pluss-alternativet i tilknytning til Hamar. Vi søker her etter tomter med et samlet areal på minimum 30 dekar.

Tomter som ikke oppfyller kriteriene for tomtesøk siles ut innledningsvis. Foreløpig resultat av søket legges frem for styringsgruppen til orientering 9. mars 2022. Planen er deretter å gjennomføre analyse av tomtene og sile ned til en tomt per alternativ frem til styringsgruppens møte 15. juni. Valg av tomt skal besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF i august 2022.

Søkeprosessen etter aktuelle tomter vil pågå frem til og med torsdag 24. februar. 

​Kontaktinforma​sjon

Offentlig og private grunneiere bes sende forslag til tomt(er) til: postmottak@helse-sorost.no med kopi til vigdis.hartmann@sykehusbygg.no

Spørsmål fra mediene kan stilles til medievakten i Helse Sør-Øst medievakt@helse-sorost.no​  eller tlf: 971 47 065.