Utarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 2035 etter føringer og mål fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg 1. februar til mandat og organisering av planarbeidet.

Den regionale utviklingsplanen skal presentere framskrivninger og kapasitetsbehov. Den skal også konkretisere strategiske mål og tilhørende tiltak som kan legge grunnlag for en bærekraftig helsetjeneste fram mot 2035. Planen skal sammenfatte helseforetakenes utviklingsplaner og kvalitetssikre dem opp mot regionens «sørge for»-ansvar og kapasitetsbehov.

Styrke pasienten

Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til utvikling av gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan har den regionale utviklingsplanen følgende mål:

  • Styrke pasienten
  • Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling
  • Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten
  • Nok helsepersonell med riktig kompetanse
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • Bedre oppgavedeling og samarbeide mellom sykehus
  • Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

 

Samarbeid og dialog

Arbeidet med den regionale utviklingsplanen skal følge krav til prosess og involvering som er beskrevet i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner». Arbeidet organiseres som et prosjekt under ledelse av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid og dialog med relevante aktører. Helse Sør-Øst legger opp til bred involvering og forankring gjennom deltakelse i prosjektet og gjennom en høringsrunde.

- Ansattes organisasjoner var pådrivere for å få på plass en nasjonal helse- og sykehusplan. Nå er vi godt i gang med vår regionale utviklingsplan. Vi ser fram til en god prosess og et godt samarbeid med brukere, tillitsvalgte, helseforetakene, KS, de andre regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Regional utviklingsplan sendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen utgangen av 2018. Utviklingsplanene til de fire regionale helseforetakene skal utgjøre en del av grunnlaget for neste nasjonale helse- og sykehusplan som skal ferdigstilles i løpet av 2019.