Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfase

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen for utbygging somatikk Skien skal videreføres til konseptfase. Dette inkluderer også investering i en stråleterapienhet, som følge av den planlagte opptrappingen og desentraliseringen av stråleterapi i Helse Sør-Øst.

Idefasen som Sykehuset Telemark har utført, beskriver flere mulige utbyggingsalternativer, med nødvendig grad av fleksibilitet, slik som mandatet for idefasen la opp til. Alternativene gir mulighet til trinnvis utbygging. Stråleterapibygget kan løses på flere måter, alene eller i kombinasjon med kreftenhet og sengebygg.

Sykehuset Telemark har signalisert at de i første omgang vil sette en begrensning på investeringsnivået på 900 millioner kroner, på grunn av den økonomiske situasjonen for helseforetaket.  Det er derfor nødvendig at det i konseptfasens steg 1 foretas en gjennomgang og modifisering av de alternativene som ble fremlagt i idefasen. Det vil også bli utredet trinnvis utbygging.

Styret besluttet at prosjekteierskapet overføres til Helse Sør-Øst RHF når konseptfasearbeidet starter. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fikk fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen, i samarbeid med helseforetaket.

Les også:

Styresak 055 - 2018 Sykehuset Telemark HF - Prosjekt utvikling av somatikk Skien - Videreføring til konseptfase