logo Helse Sør-Øst

Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 20 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse. 

Publisert 02.06.2022
Illustrasjon

Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for satsingsområdene som er beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst: 

 1. Styrke pasienter og pårøren​​​des helsekompetanse og involvering

  Prosjekter som involverer pasient og pårørende som aktive deltagere i utformingen av egen helsehjelp og som øker helsekompetanse
 2. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring

  Prosjekter som utvikler eller gjør bruk av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og understøtter økt brukerstyring
 3. Sam​arbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester

  Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid
 4. Redusere uønsk​​​et variasjon

  Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg
 5. Mer tid til pasientrettet ​arbeid

  Prosjekter og tiltak som bidrar til at klinisk personell får frigjort tid til direkte pasientrettet arbeid. Omfatter også prosjekter som bidrar til oppgavedeling og nye måter å sette sammen kompetanse på.