Utlysning av regionale forskningsmidler

Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye forskningsprosjekter, regionale forskningsnettverk og utenlandsstipend. I tillegg utlyses det strategiske prosjektmidler for styrking av kompetanse og infrastruktur ved ikke-universitetssykehus.

Det utlyses i overkant av 100 mill. kr til helseforskning i regionen. I utlysningen av midler til nye forskningsprosjekter er det mulig å søke om midler til ulike typer stipend, samt større studier. I år er det innført en ny søknadskategori, kalt prosjektmidler til klinisk forskning, som skal bidra til å styrke forskningskompetansen i kliniske miljøer. Formålet med kategorien er å gi ansatte i klinisk virksomhet mulighet til å kombinere forskning med utvikling av klinisk kompetanse. Kategorien er satt opp som et virkemiddel for styrking av medisinsk og klinisk forskningskompetanse og –aktivitet.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tidligere vedtatt å styrke forskning ved ikke-universitetssykehusene gjennom en øremerket avsetning av forskningsmidler til dette formålet. Som en følge av dette er det gjennomført utlysninger av forskerstipend og doktorgradsprosjekter for ikke-universitetssykehusene i regionen henholdsvis i 2016 og 2017. Nå utlyses det også 3 mill. kr til prosjektmidler for styrking av kompetanse og infrastruktur.

I tillegg er det egne utlysninger for henholdsvis utenlandsstipend og regionale forskningsnettverk.

Søknadsfrist er onsdag 5. september kl. 16.00 for alle utlysningene.

Brukermedvirkning

I alle søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. De fire regionale helseforetakene har derfor nylig utarbeidet en felles veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Veilederen er ment som et hjelpemiddel for både brukere og forskere. Se veilederen her.

 

Se alle utlysningene her.