Utlysning av strategiske midler til kvalitetsforbedring

Helse Sør-Øst RHF utlyser prosjektmidler for inntil 3 millioner kroner til prosjekter som kan belyse hvordan tilbudet til pasienter med både somatiske og psykiske sykdommer eller rusproblemer samtidig kan styrkes.

Det er kjent at somatiske sykdommer bidrar til økt sykelighet hos pasienter med rusmiddelavhengighet. Likeledes har en del av pasientene som innlegges på somatiske sykehusavdelinger underliggende rusproblemer. Det er et mål at helsetjenesten skal sørge for at pasienter innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling også skal få behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende at pasienter som behandles for somatiske sykdommer også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer.  

Søknadsfristen er 1. oktober 2018 kl. 16:00.

Les mer om utlysningen her