Utredning om inntektsfordeling mellom helseregionene

Utvalget som har gjennomgått kriteriene for inntektsfordelingen mellom de fire helseregionene, har nå levert sin utredning i form av NOU 2019: 24. Arbeidet har vært ledet av professor Jon Magnussen.  Alle de fire helseregionene har vært representert i utvalget, økonomidirektør Hanne Gaaserød representerte Helse Sør-Øst RHF. Utvalget foreslår justeringer av kriteriene og kunnskapsgrunnlaget for inntektsfordeling mellom helseregionene. NOUen skal nå ut på høring.

- Det er viktig at en modell som fordeler så store summer har tillit og legitimitet. Det er derfor naturlig at inntektssystemet vurderes om lag hvert tiende år, på samme måte som det gjøres for kommunene, sier helseminister Bent Høie.

Ikke vurdert hvor mye penger helseregionene samlet skal få
Utvalget og modellen tar ikke stilling til hvor mye penger helseregionene samlet skal få. Det har ikke vært i utvalgets mandat å vurdere dette.

Sist gang det ble gjort endringer i inntektsfordelingen mellom regionene, i 2009 og 2010, unngikk man kutt i de enkelte helseregionenes budsjetter. Endringene ble gjennomført ved at de helseregionene som ut ifra den nye modellen skulle få økte inntekter, fikk høyere inntektsvekst fra statsbudsjettet enn de andre helseregionene.

- Som utvalgsleder er jeg fornøyd med at utvalget legger frem et samlet forslag til modell. Utvalget vurderer at de nye analysene på en god måte fanger opp de endringer som har skjedd i spesialisthelsetjenesten siden innføringen av nåværende modell, og at forslaget utgjør en forbedring av dagens modell, sier professor Jon Magnussen.

Spesialisthelsetjenesten og befolkningen endres

Hanne Gaaserød

Hanne Gaaserød

- Bakgrunnen for arbeidet med modellen er at spesialisthelsetjenesten og befolkningen endres, sier Hanne Gaaserød i Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder blant annet sykelighet/behov, behandlingsformer og strukturelle endringer. Den nye modellen baseres på bedre data som grunnlag for analysene, enn forrige modell.

På tre måneders høring
Utredningen sendes nå på tre måneders høring. Resultatet av høringen og den videre behandlingen i regjeringen vil bestemme om en skal gjøre endringer i dagens modell, og hvordan eventuelt endringene skal gjennomføres.

Les utvalgets forslag til inntektsfordeling mellom helseregionene (NOU 2019: 24)