Utvalg skal utrede autismefeltet

Regjeringen har i slutten av juni oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

Formålet med utvalgets arbeid er å få en bred og grundig drøfting av tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, i lys av langsiktige hovedlinjer og utviklingstrekk. Målet er å kartlegge og beskrive behovene personer med autisme har og utfordringene på feltet. Basert på dette skal utvalget drøfte og foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismeforstyrrelse.

Les mer på Oslo universitetssykehus' nettsider