Utvidelse av akuttmottaket i Østfold

Sykehuset i Østfold går videre med sine planer om å utvide akuttmottaket på Kalnes for å håndtere økningen i antall pasienter.  Dette er klart etter at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har godkjent planene og gitt sykehuset fullmakt til å utarbeide mandat for en forprosjektfase.

Illustrasjon

Cathrine Lofthus
- Det har over flere år vært en økning av antall pasienter til akuttmottaket på Kalnes. Sykehuset Østfold har lagt frem en god plan for utvidelse av kapasiteten som skal løse dagens utfordringer i akuttmottaket, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Den planlagte utvidelsen utgjør rundt 630 nye kvadratmetere som i all hovedsak betyr nye undersøkelses- og behandlingsrom, utvidet areal ved ambulanseinngang, nytt venteområde og etablering av flere arbeidsplasser.

I tillegg gir den valgte utbyggingsløsningen mulighet for å bygge flere etasjer i høyden over akuttmottaket. Forslag til planløsninger er utarbeidet i samarbeid med brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten.

De totale utbyggingskostnadene vil komme på rundt 70 millioner kroner. Finansieringen skal i all hovedsak skje ved midler fra salg av eiendom og kontantstrøm fra drift, inkludert tilbakebetaling av avdrag fra Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med lokale IKT-investeringer.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ble torsdag denne uken informert om planene i Østfold. I henhold til gjeldende fullmaktstruktur, vil Sykehuset Østfold måtte legge frem forprosjektet til godkjenning for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

115-2019 Sykehuset Østfold HF - konseptrapport nytt akuttmottak