Utvikler skisser for Aker og Gaustad

Arbeidet med å konkretisere den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er besluttet at sykehuset skal utvikles til et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Foreløpig skisse for utbygging av lokalsykehus på Aker. (Illustrasjon: Nordic og AART)

Foreløpig skisse for utbygging av lokalsykehus på Aker. (Illustrasjon: Nordic og AART)

I løpet av 2018 er har prosjektorganisasjonen konkretisert utbyggingene på Aker og Gaustad. Medarbeidere ved Oslo universitetssykehus har medvirket både til å finne gode funksjonelle løsninger og har gitt innspill til utbyggingsløsningene.

I løpet av høsten 2018 gjennomføres skisseprosjektet for både Aker og Gaustad. Dette er del

Foreløpig skisse for utbygging av regionsykehus på Gaustad. (Illustrasjon: Ratio Architema)

Foreløpig skisse for utbygging av regionsykehus på Gaustad. (Illustrasjon: Ratio Architema)

av konseptfaseutredningen og viser hvordan utbyggingen kan gjøres begge steder – ut fra blant annet kapasitet- og arealbehov, funksjoner som skal henge sammen og ulike hensyn som skal ivaretas.

Skisseprosjektet blir del av konseptfaserapporten, som vil ligge til grunn for beslutningen om prosjektet skal gå videre til forprosjekt. Skissene viser prinsipper for hvordan de ulike funksjonene i sykehusene kan plasseres og integreres mot eksisterende bygg og hvordan byggene kan løses på de aktuelle tomtene.

Konseptfaseutredningene for både Aker og Gaustad skal etter planen være klare i november 2018. Styret for Helse Sør-Øst RHF vil ta stilling til veien videre når disse utredningene foreligger.

Konkretiserer første etappe

Det er besluttet etappevis utbygging. Etappe 1 av utbyggingen på Aker og Gaustad skal etter planen være gjennomført innen 2028. Hensynet til utbygging i senere etapper inngår i planleggingen.

Høsten 2018 pågår beregninger av arealbehov for første etappe, basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger og aktivitetstall, samt Helse Sør-Øst RHFs beslutning om å endre planlagt gjennomsnittlig belegg på sykehussengene fra 90 prosent til 85 prosent. Per september 2018 er beregnet arealbehov slik:

  • Aker: Rundt 140 000 kvadratmeter, inkludert arealer til universitetsformål
  • Gaustad: Rundt 95 000 kvadratmeter, inkludert arealer til universitetsformål

I skissene det nå arbeides med vil de høyeste byggene på både Aker og Gaustad ha en høyde på rundt 60-70 meter. Dette gir fysisk nærhet mellom viktige funksjoner, hvor tett samhandling er viktig for en god pasientbehandling og drift.  

Under er foreløpige skisser over utbygging på Aker og Gaustad som viser utbyggingsløsningene det nå arbeides med i skisseprosjektet og der behovet for areal i første etappe er ivaretatt. Dette er ikke ferdige arkitektskisser. Skisseprosjektet pågår fram til november.