Vellykkede implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus

I løpet av oktober ble det gjennomført til sammen tre regionale implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus i Helse Sør-Øst. Konferansene ble arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet, brukere og regional implementeringsgruppe. Hver konferanse dekket sitt geografiske område og tilhørende sykehus, og til sammen deltok 700 personer.

På den første konferansen, som gikk av stabelen i Oslo, deltok helseminister Bent Høie. Han benyttet anledningen til å takke alle involverte for den jobben som gjøres for å innføre pakkeforløpene ute i helseforetakene.

- Målet er ikke at alle skal få samme behandling, men at alle skal få god individuell behandling der pakkeforløp blir en ramme. Pakkeforløp er et implementeringsverktøy for god faglig praksis, sa han.

I tillegg til ansatte i helseforetakene var alle private avtaleparter innen psykisk helsevern og TSB i region Sør-Øst invitert med. Det var også KS, alle fylkesmannsembeter, og Oslo, Tønsberg og Hamar kommune. Brukerne var representert gjennom sentrale nasjonale brukerorganisasjoner og regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst. Representanter fra praksiskonsulentordningen, konserntillitsvalgte og HELFO var også invitert

Gjennom de tre konferansene ble sentrale elementer i pakkeforløpsarbeidet presentert, samtidig ble det presentert ulikeeksempler på hvordan man har forberedt seg lokalt og i Helse Sør-Øst. Samlet sett gir de tre konferansene et bredt og godt bilde på framdriften av arbeidet i egen region.

- Forberedelsene som er gjort i HF-strukturen er omfattende og god, men det er fortsatt en stor jobb å gjøre. Samarbeidet om implementeringen av pakkeforløp fortsetter i regional regi, men det aller viktigste implementeringsarbeidet gjøres selvsagt nå lokalt i alle HF, sier spesialrådgiver Anne Aasen i Helse Sør-Øst RHF.  

Se program og presentasjoner fra alle de tre konferansene her.