Vi skal bygge opp og styrke sykehusene i Oslo

De neste ti årene skal vi bygge nærmere 200 000 kvadratmeter sykehus i Oslo, tilsvarende fem ganger operaen i Oslo. Sykehustilbudet i Oslo skal styrkes og pasienter og brukere skal få bedre og samlede tjenester i nye og egnede lokaler. 
Illustrasjon
 


Den omfattende utbyggingen er nødvendig for at innbyggerne i Oslo skal ha et godt sykehustilbud også i fremtiden. Flere av byggene ved Oslo universitetssykehus er over 100 år gamle og uegnet for moderne helsetjenester. Det er et stort behov for nye lokaler. Dessuten er det behov for å øke kapasiteten, slik at vi kan ta imot alle som trenger sykehustjenester, også når vi blir mange flere.

Samle de spesialiserte fagmiljøene

Behovet for samordning av spesialisthelsetjenesten i Oslo var sentralt da regjeringen i 2007 besluttet å slå sammen tidligere Helse Sør (som hadde ansvaret for Rikshospitalet på Gaustad) og Helse Øst (som hadde ansvaret for Ullevål universitetssykehus). Behovet for å samle de den høyspesialiserte behandlingen er ikke blitt mindre i 2018. I dag har Oslo mange fagfolk innen de samme fagområdene, som holder til i ulike bygg med hver sin utstyrspark. Ved å samle fagmiljøene vil vi styrke kvaliteten på behandlingen og bruke ressursene på en enda bedre måte.

Det er gjort grundige utredninger av hvor det vil være best å samle de spesialiserte funksjonene. Ullevål og Gaustad er blitt vurdert som aktuelle områder. I 2016 landet Oslo universitetssykehus på Gaustad, hvor det er alt finnes moderne bygg og utstyr. Helse Sør-Øst RHF var enige i denne vurderingen, og beslutningen ble stadfestet av helseministeren. 

Lokalsykehustilbudet i Oslo

Samtidig med at det skal bygges på Gaustad for å samle den høyspesialiserte behandlingen, skal det bygges et nytt stort lokalsykehus på Aker. Dette er viktig for å øke den samlede kapasiteten for lokalsykehuspasienter i Oslo.

I Oslo er vi så heldige å ha flere gode lokalsykehus og samtidig kort avstand til landets mest spesialiserte fagmiljøer. Innbyggerne i Oslo vil i fremtiden få sine lokalsykehustjenester fra enten Aker, Diakonhjemmet, Lovisenberg eller regionsykehuset på Gaustad, avhengig av hvilken bydel de bor i. Målet er at innbyggerne i Oslo skal få de fleste av sine lokalsykehustjenester fra ett sykehus, enten det gjelder somatikk eller psykisk helsevern. Utviklingen av Oslo universitetssykehus skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset og helsetjenesten i bydelene.

Oslo prioriteres nå

Helse Sør-Øst strekker seg fra Agder i sør til Tynset i nord. Regionen har mange sykehus hvor det er stort behov for å bygge nytt. Sykehus er svært kostbare, høyteknologiske bygg, og vi må hele tiden vurdere hvor behovet er størst. Vi har nylig bygd nytt sykehus i Østfold og om kort tid starter byggingen av nytt sykehus i Drammen. Utbyggingen i Oslo har vært planlagt lenge og nå skal Oslo universitetssykehus prioriteres.

Det skal bygges et nytt stort akuttsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila. Planleggingen har kommet lengst for det nye bygget på Radiumhospitalet, og der stikkes spaden etter planen i jorda om et års tid. Målet er å utvikle en helsetjeneste som byens befolkning, pasienter og ansatte skal være stolt av.