logo

Videre utvikling av Sykehuset Innlandet

Mandat for fase to av videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er nå klart. Første fase har konkretisert virksomhetsinnholdet. I andre fase skal prosjektet vurdere bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bærekraft og lokalisering.

Publisert 14.02.2020
Sist oppdatert 12.01.2023

Rapport innen 1. juni

Prosjektet skal beskrive og anbefale en helhetlig sykehusstruktur i tråd med vedtatt målbilde for Sykehuset Innlandet HF, herunder Mjøssykehuset, fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus og desentraliserte tilbud. Arbeidet skal resultere i en rapport som skal ferdigstilles og leveres innen 1. juni 2020.

Kriterier for lokalisering

Valg av lokalisering skal baseres på kriterier gitt i veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter:

 • Reisetidsanalyser (reisetid og reisemengde)
 • Tilgjengelighet
 • Rekruttering
 • Kostnadsanalyser og økonomiske effekter
 • Reguleringsmessige forhold
 • Vurdering i forhold til statlig arealpolitikk
 • Risikovurderinger
 • Miljø- og klimakonsekvenser av lokaliseringen
 • Samfunnseffekter av vesentlig betydning ut over de som framkommer ovenfor

Lokalisering av tre sykehus, luftambulansebase og desentralisert behandling

Basert på punktene over skal det beskrives og anbefales en helhetlig sykehusstruktur i tråd med vedtatt målbilde for Sykehuset Innlandet HF inkludert virksomhetsinnhold og konkret lokalisering for

 • Mjøssykehuset
 • Akuttsykehuset
 • Elektivt sykehus
 • Lokalmedisinske sentra
 • Distriktpsykiatriske sentra
 • Luftambulansebase
 • Øvrige desentraliserte tilbud

I tillegg skal rapporten beskrive estimert investeringsbehov for sykehus som vil være del av fremtidig sykehusstruktur.

Bakgrunn for prosjektet 

Styret i Helse Sør-Øst RHF understreker i styresak 005-2019 at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Det skal også avklares hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus og behovet for investeringer i de av dagens sykehus som skal videreføres skal utredes.

Prosjektmandat fase 2 Sykehuset Innlandet