Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dagens styremøte blitt orientert om idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF. I januar 2019 vil styret behandle sak om målbildet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Da skal styret også beslutte hva som må utredes nærmere før oppstart av konseptfasen.

- Det er viktig å fastsette et målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet HF. Fagmiljøer og funksjoner i Sykehuset Innlandet HF bør samles i større grad enn i dag, og det er behov for å oppgradere og erstatte gamle bygg, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

God spesialisthelsetjeneste til befolkningen

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i 2014 at Sykehuset Innlandet HF skulle gå i gang med en idéfase, hvor helseforetaket skulle identifisere mulige løsninger for å dekke fremtidig behov for sykehustjenester. Styret i Sykehuset Innlandet HF vedtok sin idéfaserapport før årsskiftet i 2017. Idefaserapporten har vurdert dagens sykehusmodell opp mot en modell med et samlet sykehus og modeller med to eller tre akuttsykehus.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF vil legge frem en beslutningssak for styret 31. januar 2019 med et fremtidig målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og en konkretisering av aktiviteter som skal skje frem til oppstart av en konseptfase.

- En fremtidig struktur for Sykehuset Innlandet HF må ivareta gode spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i ulike deler av det nye Innlandet fylke, som vil bestå av tidligere Hedmark og Oppland. En viss balanse geografisk er viktig med tanke på reiseavstander for pasienter og pårørende, arbeidsplasser og rekruttering, samt infrastruktur og ivaretagelse av investeringer som er gjort, sier Lofthus.

Byggestart etter nytt sykehus i Drammen

Et byggeprosjekt i Sykehuset Innlandet HF er prioritert etter at nytt sykehus i Drammen er ferdigstilt, det vil si i 2024. Ved siste rullering av økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst ligger det inne en foreløpig økonomisk planleggingsramme på om lag åtte milliarder kroner til videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

- Parallelt med den videre planleggingen må Sykehuset Innlandet videreutvikle sin organisasjon mot målbildet, og det er av avgjørende betydning at helseforetaket lykkes med sin økonomiske omstilling «SI mot 2022» slik at økonomisk bærekraft opprettholdes. Økonomisk bærekraft viser hvorvidt helseforetaket er i stand til å bære sine økonomiske forpliktelser fra et nybygg, sier Lofthus.

Helse Sør-Øst RHF er opptatt av å vurdere trinnvis utbygging som et alternativ ved realisering av store sykehusbyggprosjekter. Det kan åpne for fleksibel utforming av bygg, og kapasiteten kan tilpasses underveis i de ulike byggetrinnene. I tillegg gir det mulighet for at delprosjekter kan realiseres i ulike deler av regionen samtidig.

- I tillegg til at det er viktig at et målbildet kan realiseres trinnvis, må det sikres gjenbruk av investeringer som er gjort. Dessuten må desentralisering og styrking av prehospitale tjenester konkretiseres. Dette vil det måtte arbeides videre med i perioden frem til oppstart av konseptfasen, sier Lofthus.

Styresak 117-2018 - Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF