Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent neste fase i arbeidet med å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for helsepersonell på tvers av helseforetak. Prosjektet har en kostnadsramme på 126 millioner kroner og er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerhet.

Mange pasienter har journalinformasjon ved flere ulike helseforetak og ofte har helsepersonell behov for å innhente informasjon fra andre foretak for å kunne vurdere behandling. I Helse Sør-Øst innhentes slik informasjon per i dag gjerne over telefon, på faks eller ved at papirjournal følger pasienten.

Helse Sør-Øst RHF har over flere år arbeidet målrettet for å forberede at journalinformasjon skal kunne deles elektronisk på tvers av foretak internt i regionen. På bakgrunn av utredninger som er gjort legges det nå opp til en fleksibel og stegvis prosess for å realisere målet om en regional pasientjournal.

Styrets beslutning innebærer at det er gitt klarsignal for gjennomføring av første fase av det videre arbeidet. Denne fasen omfatter to hovedområder:

  • Innføre en løsning som gir behandler (lege eller psykolog) på sykehuset mulighet til å søke opp og lese pasientens journaldokumenter i alle regionenes helseforetak (forutsatt at pasienten ikke har krevd sperring av slikt innsyn).
  • Innføre løsning som gjør at informasjon om identitet og tjenstlig behov hos den som gjør oppslag i pasientjournalen blir registrert og kan kontrolleres hele veien når journalinformasjon deles mellom datasystemer i regionen.

Parallelt med gjennomføringen av fase 1 vil Helse Sør-Øst innføre en løsning for statistisk logganalyse, såkalt mønstergjenkjenning. Denne løsningen vil styrke kontrollen med at bare helsepersonell som har tjenstlig behov gjør oppslag i pasientjournaler.

Hvorvidt databasene med journalinformasjon i Helse Sør-Øst skal slås sammen til en felles database, slik det er gjort i de andre regionene, vil bli besluttet på et senere tidspunkt.

- Gjennom fasen som nå er besluttet blir det tatt et viktig skritt i retning av det nasjonale målet om «Én innbygger – én journal». Dette gjøres innenfor en bærekraftig kostnadsramme, samtidig som kravene til informasjonssikkerhet ivaretas, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Prosjektet starter i august 2018. Etter planen skal løsningene være innført i alle helseforetakene i løpet av en treårs-periode.

 

Les mer

Styresak 069-2018 Regional EPJ journalinnsyn (fase 1)