Vil øke antall avtalespesialistårsverk

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 14. juni 2018 en regional plan for avtalespesialistområdet. Denne peker på tiltak for å styrke avtalespesialistenes rolle i helsetjenesten og legger opp til en økning i antall årsverk. Målet er bedre og mer likeverdige tjenester for pasientene.

Avtalespesialistene står for hele 28 prosent av den polikliniske aktiviteten i regionen. Helse Sør-Øst har mange avtalespesialister og årsverk per innbygger, sammenliknet med de andre helseregionene. Den regionale planen foreslår å styrke avtalespesialistordningen ytterligere og å øke antall årsverk.

Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, er fornøyd med innholdet i den regionale planen:

- Regional plan for avtalespesialistområdet danner et godt grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistordningen og for økningen i årsverk. Avtalespesialistene er viktige for Helse Sør-Øst og det er avgjørende at de involveres og benyttes på en god måte, sier han.

Befolkningen behov viktig

Frich sier at planen gir en overordnet retning for avtalespesialistordningen i regionen, og understreker at det er viktig å vurdere hver hjemmel i lys av befolkningens behov:

- Helsetjenestene endrer seg raskt, ikke minst som følge av faglige endringer i behandlingstilbudet, endret sykdomsbilde og befolkningens behov. Derfor må vi fortløpende vurdere hvordan tjenestene møter og ivaretar befolkningens behov for helsetjenester på en best mulig måte, sier han.

Om planen

Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2016 en arbeidsgruppe bestående av en brukerrepresentant, representanter fra Den norske legeforening og Norsk Psykologforening, i tillegg til representanter fra Sørlandet Sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF. Arbeidsgruppen fikk i oppgave å utarbeide en regional plan for avtalespesialistområdet. Et planutkast ble sent på høring til helseforetakene i regionen, Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmets sykehus, brukerutvalget, praksiskonsulent-nettverket, Den norske legeforening og Norsk psykologforening sommeren 2017. Planen er etter høringsrunden revidert.  

Piloter

I oppdragsdokumentet for 2018 er det satt som krav at de fire regionale helseforetakene skal gjennomføre piloter i avtalepraksis innen rettighetsvurdering. Helse Sør-Øst RHF ønsker å teste ut en pilot for samordnet henvisningsmottak innen psykisk helsevern. I et slikt mottak vil alle henvisninger innen psykisk helsevern til både helseforetak/sykehus og avtalespesialistene innen ett geografisk område bli vurdert og fordelt. Noen pasienter vil tilbys behandling ved helseforetaket/sykehus og andre hos avtalespesialister. En slik modell vil dermed kunne bidra til en bedre koordinert og mere likeverdig vurdering:

- Psykisk helsevern er et prioritert område og planen peker på at det på sikt etableres flere driftsavtaler for psykiatere og psykologer. Det er viktig at samarbeidet mellom avtalespesialister og den øvrige psykiske helsetjenesten styrkes. På kort sikt må vi arbeide med å øke tilgjengeligheten og skape et bedre tilbud til pasientene, sier Frich.

Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst