Illustrasjon

Digital fornying

- for bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Digital fornying

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Digital fornying ble etablert våren 2013.

 

Tre programmer

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter og er organisert i tre programmer.

Regional klinisk løsning

Program for Regional klinisk løsning ble etablert i januar 2015. Formålet er å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Bakgrunnen er at helseforetakene i regionen i dag har en rekke ulike kliniske systemer som ikke kommuniserer med hverandre. I praksis betyr dette at informasjonen ikke følger pasienten på en effektiv måte på tvers av behandlingssteder, og at pasientforløpet kan bli stykket opp.

Programmet består av en rekke prosjekter som jobber for å

 • standardisere kliniske løsninger for å understøtte gode og helhetlige arbeidsprosesser i helseregionen på tvers av helseforetak
 • modernisere løsninger for å møte lovkrav og samfunnets forventninger og
 • slå sammen løsninger slik at informasjon blir tilgjengelig på tvers av behandlingssteder

Gevinstene er blant annet bedre samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen, økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen, mer helhetlige pasientforløp og bedre arbeidsverktøy for behandlere. Eksempler på prosjekter er etablering av én pasientjournal i Helse Sør-Øst, regionale systemer for laboratorietjenester og radiologi, e-resept, kjernejournal og digitale innbyggertjenester.

Programleder for Regional klinisk løsning er Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner), og Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) er leder for programstyret.  

Se også:

Mandat for programmet Programdirektiv

Virksomhetsstyring

Programmet Virksomhetsstyring består av ett prosjekt:

 • Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.

Økonomi- og logistikkløsningen er tatt i bruk av Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Telemark og Sunnaas sykehus. 

Programstyreleder for Virksomhetsstyring er Hanne Gaaserød (Helse Sør-Øst RHF).

Prosjektleder Regional økonomi- og logistikkløsning er Terje Haugli (Sykehuspartner).

Mandat for programmet

Regional IKT for forskning

Formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Moderne teknologi legger til rette for å etablere gode og sikre løsninger for datafangst, lagring og behandling av data. Ved at dette gjøres regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger.  Regionale IKT-tjenester vil samtidig gi bedre muligheter for samhandling og fleksibilitet – på tvers av helseforetakene i regionen og aktuelle samarbeidspartnere.

Programmet skal etablere løsninger som på en god måte understøtter prosessene for gjennomføring av forskningsprosjekter. I dette ligger løsninger innen:

 • IKT-infrastruktur, lagring, PC-er og digitale arbeidsverktøy og programvare
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Datafangst, datauthenting og kobling av data
 • Dialog med forskningsdeltakere
 • Dokumentasjon og sporing av forskningsforsøk
 • Administrativ støtte til planlegging, styring og oppfølging
 • Bibliotekstjeneste
 • Organisasjon, prosesser, tjenestestruktur og avtaleoppbygging som understøtter IKT-leveranser og forvaltning/videreutvikling.  

Programmet ble etablert januar 2016 og har en planlagt gjennomføringsperiode frem til 2020.

Programstyreleder for Regional IKT for forskning er Øystein Krüger (Helse Sør-Øst RHF), og Arild Jacobsen (Sykehuspartner) er programleder.


For informasjon til ansatte, se her.

Modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst digitaliserer for å forbedre pasienttjenester og møte samfunnets forventninger. For å gjennomføre digitaliseringen må vi modernisere en aldrende og sammensatt IKT-infrastruktur.
Aktuelt

Avholdte fornyingsstyremøter

Fornyingsstyremøte 12. mai 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-12-mai-2016Fornyingsstyremøte 12. mai 2016
Fornyingsstyremøte 3. mars 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-3-mars-2016Fornyingsstyremøte 3. mars 2016
Fornyingsstyremøte 26. november 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-26-november-2015Fornyingsstyremøte 26. november 2015
Fornyingsstyremøte 23. september 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-23-september-2015Fornyingsstyremøte 23. september 2015
Fornyingsstyremøte 11. juni 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-11-juni-2015Fornyingsstyremøte 11. juni 2015
Fornyingsstyremøte 16. april 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-16-april-2015Fornyingsstyremøte 16. april 2015
Fornyingsstyremøte 29. januar 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-29-januar-2015Fornyingsstyremøte 29. januar 2015

 

Nasjonalt arbeid

Nasjonalt IKT HF

Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.

Les mer om Nasjonal IKT HF

Nasjonal strategi for ehelse

Nasjonal strategi og plan for e-helse definerer overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

Les mer på Direktoratet for e-helse
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.