Elektronisk viderehenvisning mellom sykehus

Elektroniske henvisninger fra fastleger til sykehus har vært i bruk i lang tid. Nå blir det også mulig å bruke elektronisk henvisning for pasienter som overføres fra ett sykehus til et annet.

Henvisning og vedlegg sendes i dag på papir når pasienter viderehenvises fra ett sykehus til et annet. Nå åpner Helse Sør-Øst for bruk av elektronisk henvisning også mellom helseforetak.

- Revidert elektronisk henvisningsmelding og tilhørende funksjonalitet i EPJ-systemet DIPS prøves ut ved at gastrokirurgiske enheter ved Vestre Viken HF sender elektroniske henvisninger til Oslo universitetssykehus HF, sier Mona Syversen som leder prosjektet HF-HF-kommunikasjon.

- Henvisningsmeldingen er videreutviklet slik at nødvendige opplysninger for bruk innen spesialisthelsetjenesten overføres strukturert og kan benyttes av mottakende EPJ-system for automatisert registrering, sier Syversen.

Dette gjelder også rettighetsopplysninger som er knyttet til henvisningsperioden. Relevante journalnotater og prøvesvar kan også oversendes elektronisk som en del av henvisningen. I tillegg jobber prosjektet med å finne løsning for overføring av pakkeforløpskoder.

Bedre pasientsikkerhet

Målet med innføringen er bedret pasientsikkerhet, rask overføring av henvisning og enklere oppfølging av pasientrettigheter relatert til frister i sammensatte pasientforløp.

- Pasientsikkerheten bedres gjennom tilgjengelig og oppdatert pasientinformasjon for alle aktører i samhandlingskjeden. Dette gir igjen enklere oppfølging av pasientrettigheter relatert til frister i sammensatte forløp, sier Syversen.

Overgangen fra papirbasert til elektronisk overføring av denne type informasjon mellom helseforetakene bidrar også til å korte ned tiden det tar frem til henvisningen er behandlet av mottagende helseforetak.

- Med den elektroniske løsningen får vi nå overført en del av den informasjonen mottagende helseforetak hittil har måttet innhente via telefon, sier Syversen. 

Innføres i hele landet

Pilotperioden startet 11. april og avsluttes 27. mai.

Så snart henvisningsmeldingen og tilhørende funksjonalitet i EPJ-systemene er ferdig utviklet, skal løsningen tas i bruk i hele spesialisthelsetjenesten. Ifølge planene skal dette gjøres fra 2017.

Det er prosjektet HF-HF kommunikasjon i program for Regional klinisk løsning som jobber med revidering av henvisningsmeldingen og piloteringen. Dette er et oppdrag fra Nasjonal IKT. Henvisning mellom HF ble prioritert av Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) høsten 2013.

Fant du det du lette etter?