Nyfødte skal få fødselsnummer automatisk

Regional klinisk løsning

I løpet av 2016 skal alle nyfødte i hele landet få tildelt automatisk fødselsnummer så raskt som mulig etter fødselen. Helsedirektoratet, Skatteetaten, de fire regionale helseforetakene og Nasjonal IKT har samarbeidet tett om løsningen.

​I dag sender jordmor et papirskjema til Folkeregistret hvor hun bekrefter at barnet er født, og foreldrene får deretter et brev i posten med barnets fødselsnummer først 3-6 uker etter fødselen. I mellomtiden oppretter sykehuset et hjelpenummer som identifiserer barnet.

 

Mindre manuelt arbeid

Nå endres dette. Prosjektet Automatisk fødselsnummer sørger for at fødselsmeldinger kan sendes elektronisk fra sykehuset til Folkeregisteret via Norsk Helsenett. På denne måten får foreldrene fødselsnummeret tilbake fra Folkeregisteret så raskt som mulig etter at barnet er født. Fødselsnummeret vil da erstatte hjelpenummeret som barnet har fått som identitet på sykehuset.

- Formålet er å ta i bruk et fødselsnummer for den nyfødte raskere og gjennom dette forbedre pasientsikkerheten ved at barnet får en unik, sikker ID. I tillegg fører løsningen til mindre manuelt arbeid både for helseforetakene og for Skatteetaten, sier prosjektleder Anne Britt Hansen Thuestad.

 

Får nummer innen 12 timer

Det er gjort en pilot på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, hvor systemet nå er i bruk på fødeavdelingen.

- Vi registrerer fødselen elektronisk, og foreldrene får et svar i løpet av 12 timer. Da får de en sms fra Altinn om tilbud om navnevalg. Når de logger de seg inn på Altinn får de se fødselsnummeret. Foreldrene får raskere en sikker identitet på barnet, sier May-Liss Dynna Midtlie, som er jordmor på Rikshospitalet og opplæringsansvarlig i prosjektet.

- Vi får positive tilbakemeldinger fra jordmødrene. Det er mer effektivt, samtidig som det er større grad av verifisering på innsendte data enn vi hadde tidligere. Dette gjør denne løsningen sikrere, sier Dynna Midtlie.

 

Etater samarbeider

I tillegg til piloten på OUS Rikshospitalet, har Sykehuset Innlandet innført automatisk fødselsnummer. Innen oktober skal de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst innføre løsningen puljevis. Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge innfører løsningen i løpet av høsten 2016.

Prosjektet styres av en styringsgruppe med representanter fra Nasjonal IKT, Skattedirektoratet, Helsedirektoratet og de fire helseregionene.

Helsemyndighetene og skattemyndighetene har jobbet tett for å komme fram til løsningen.

- Uten en god styringsgruppe hadde vi ikke klart å gjennomføre dette. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og Skatteetaten har vært godt på alle nivåer. Jordmødre fra alle regionene har vært involvert i prosjektet, sammen med saksbehandlere fra Skatteetaten. Sammen har vi kommet fram til løsningen, sier prosjektleder Anne Britt Hansen Thuestad.

 

Nasjonal løsning

Norsk Helsenett har utviklet den tekniske løsningen og jordmødre fra alle fire regioner og leger og helsesekretærer fra Oslo universitetssykehus har deltatt i utviklingen av brukergrensesnittet i løsningen.

Dette er en frittstående web-basert løsning i Norsk Helsenett, hvilket betyr at den ikke har noen integrasjoner mot helseforetakenes interne systemer. Her registreres fødsel i et elektronisk skjema, fødselsnummer tildeles og gjøres tilgjengelig for jordmødre, leger og helsesekretærer. Løsningen er nasjonal og skal tas i bruk av alle helseforetak sier Hansen Thuestad.

Pasientsikkerheten bedres

Pasientsikkerheten bedres når barnet får fødselsnummeret raskt, slik at all oppdatering i journalsystemet skjer på barnets fødselsnummer.

- Det er særlig syke barn som får en forbedret pasientsikkerhet gjennom raskere tildeling av fødselsnummer. Det er derfor sentralt å få en integrert løsning, slik at de ulike fagsystemene kan hente fødselsnummeret og redusere antall hjelpenummer, sier jordmor May-Liss Dynna Midtlie.

Pasientsikkerheten styrkes også ved at helsesekretærer kan bruke websiden «Mine Fødsler» i Norsk Helsenett til kontroll, for å følge opp sendte og mottatte meldinger fra helseforetaket.

Vanlige skrivefeil som kan forekomme i den innsendte papirmeldingen er for eksempel barnets kjønn, fødselsdato og nasjonalitet. Elektroniske fødselsmeldinger som sendes fra den frittstående løsningen gir mindre feil enn papirmeldinger siden opplysningene sjekkes mot eksisterende registre i Norsk Helsenett. Dette betyr mindre etterarbeid og feilretting, og frigjør tid for jordmødrene og sekretærene.

Pilotprosjektet har dessuten vist at foreldrene ikke lengre ringer til sykehuset for å etterspørre fødselsnummer, fordi de får en sms fra Skattedirektoratet så snart fødselsmeldingen er behandlet.

 

Gir bedre forskningsgrunnlag

Elektroniske fødselsmeldinger gir også et bedre grunnlag for å forske fordi man kan lage tydeligere statistikk og få bedre tilgang til nødvendige data fra ulike sektorer.

Prosjektet Automatisk fødselsnummer eies av Nasjonal IKT, og er i Helse Sør-Øst en del av Regional klinisk løsning.

Fant du det du lette etter?