logo
Illustrasjon av to mobiltelefoner som snakker sammen.

Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

Helsevesenet står overfor store kapasitetsutfordringer i årene som kommer. Utfordringene er knyttet til at antall pasienter forventes å øke kraftig, både fordi behandlingsmulighetene øker og fordi befolkningen blir eldre. Norge er allerede det OECD-landet som har høyest andel av yrkesaktiv befolkning ansatt i helse- og sosialsektoren, men den forventede økningen i behov kan ikke dekkes av økt bemanning alene. 

Vårt mål er derfor å støtte opp om raskere utvikling av helsetjenesten med digitale løsninger som gjør det mulig å få på plass IT-endringer der helsepersonell i større grad bestemmer endringshastighet og brukeropplevelse fra et pasientsikkerhetsperspektiv. 
Med en slik digital verktøykasse gjør vi det mulig å utvikle tjenestene nært der de skal leveres. 
Sammenstillingen av løsningene kalles en prosessplattform, og etableringen av denne vurderes som en helt sentral brikke for å få gjennomført fremtidige endringstiltak i Helse Sør-Øst med den endringshastigheten regionen har behov for. 

Prosjektet gjennomføres i to faser: 
Fase 1: Anskaffe en prosessplattform. Kontrakt mellom Capgemini Norge AS og Sykehuspartner HF ble inngått i april 2023, og systemleverandør er Pegasystems Inc.

Fase 2: Det er planlagt at prosessplattformen skal gjøres tilgjengelig av prosjektet og valgt leverandør, og brukes til å utvikle prosesser og applikasjoner for digital hjemmeoppfølging (DHO) av KOLS-pasienter. 
Det er Sykehuset Vestfold HF, Vestre Viken HF som med støtte fra Sykehuspartner HF sammen står for utprøving av brukernær tjenesteutvikling og sammen med leverandøren beskrive erfaringene med dette. Det er forventet at begrenset utprøving vil gi erfaringer både innen strategiarbeid, teknologi, organisasjonsutvikling, arbeidsmetodikk, kompetanse og kultur.

I tillegg til å kunne levere DHO-tjenester som ivaretar pasientens behov, vil tilnærmingen blant annet gi til stordriftsfordeler, bedre ressursutnyttelsen, redusere uønsket variasjon og øke endringsevnen ved sykehusene og i regionen samlet sett, også på andre virksomhetsområder enn digital hjemmeoppfølging. 

Prosjektet startet i oktober 2020 og forventet avslutning er i januar 2024. 

 
Fase: Gjennomføring, fase 2

 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) fremhever behovet for helsefellesskap. Samhandling og oppgavefordeling i team rundt pasienten på tvers av sektorer og fag blir viktig for å kunne yte gode pasienttjenester. Dette forutsetter høy endringsevne og avanserte løsninger for oppgavefordeling og informasjonsflyt i pasientforløpene. 

Prosjektet digital hjemmeoppfølging og prosessplattform er et sentralt virkemiddel for å nå målene både i nasjonal helse- og sykehusplan og i regional utviklingsplan. 


I tillegg til å levere tjenester for digital hjemmeoppfølging, vil prosessplattformen også gi stordriftsfordeler, påvirke ressursutnyttelsen, redusere uønsket variasjon og øke endringsevnen i helsesektoren.  

Etableringen av en prosessplattform utgjør en helt sentral brikke for å få gjennomført fremtidige endringstiltak i Helse Sør-Øst raskt i henhold til regionens behov. Etter utprøvingen på digital hjemmeoppfølging, er videre plan å benytte plattformen også på andre områder.​​
​​​
 

Styringsgr​​uppe og p​​rosjektle​​der 

​Styringsgruppeleder: Rune Simensen
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Aktuelt

 • Illustrasjon regional prosessplattform
  20. desember 2021
  Helse Sør-Øst skal anskaffe regional prosessplattform

  Helse Sør-Øst RHF starter nå anskaffelsen av en regional prosessplattform. Plattformen skal bidra til bedre koordinerte pasientforløp og til at sykehusene raskere får IKT-løsninger som dekker behovene deres. 

 • En person som ligger på en seng og ser på et nettbrett
  10. november 2021
  Pasientens behov skal styre oppfølgingen

  De nærmeste årene vil stadig flere pasienter få tilbud om digital oppfølging hjemme hos seg selv. I sykehusene i Helse Sør-Øst pågår det i dag over 70 initiativ knyttet til tjenester for hjemmeoppfølging. Helse Sør-Øst RHF skal etablere en...

Sist oppdatert 09.01.2023