logo Helse Sør-Øst
Foto av en gammel mann som sitter ved et bord og prater med en kliniker.

Digital løsning for utvikling publisering og bruk av samvalgsverktøy i Helse Sør-Øst

Samvalg er en form for strukturert samarbeid der pasient og helsepersonell sammen kommer frem til hvilken behandling, diagnostikk og oppfølging som passer best for pasienten. 

Beslutningsprosessen skal støttes av beste tilgjengelige forskning om de ulike alternativene som finnes, og innsikt i hva som er viktig for pasienten.
 
Digitale samvalgsverktøy er et sentralt tiltak som støtter pasient og helsepersonell i å få felles kunnskap, bli klar over pasientens preferanser, og på den bakgrunnen komme frem til hva som vil være best for den enkelte pasient.
 
Dette kan være aktuelt å benytte for eksempel i vurderinger av hvilken kirurgisk behandling en skal velge ved brystkreft, om en skal ta PSA-test ved prostataplager, eller hvilke legemidler en skal forsøke ved bipolar lidelse, depresjon eller diabetes. Hvor lang tid er pasienten villig til å bruke på behandlingen, hvilke bivirkninger som vil være akseptable, hvilken risiko er en villig til å leve med, og hvor mye det kosmetiske vil bety.  Disse og mange andre personlige preferanser er det viktig å få på bordet og ha med i beslutningsprosessen. 
 
Fase: Avsluttet

D​et regionale prosjektet som skulle anskaffe en digital løsning for samvalgsverktøy er ikke lenger i drift. Arbeidet med samvalg i Helse Sør-Øst drives i regi av enhet for samhandling og brukermedvirkning​.​​

 

Pasientens helsetjeneste handler blant annet om å involvere pasienter og pårørende i beslutninger. Målinger viser at samvalg i dag skjer i for liten grad når pasient og helsepersonell står overfor viktige valg. Flere tiltak er nødvendige for at samvalg, i større grad enn nå, skal være del av dialogen mellom helsepersonell og pasient. Både nasjonalt og i Helse Sør-Øst er digitale samvalgsverktøy løftet frem som viktige virkemidler for å få opp omfanget og kvalitet av samvalg.  

Samvalgsverktøy skal blant annet bidra til økt pasientinvolvering, økt helsekompetanse og enklere tilgang til oppdatert relevant kunnskap. 
Prosjektets mål er at digitale samvalgsverktøy skal benyttes i minst 60 prosent av alle relevante konsultasjoner innen 2025. Internasjonalt har forskning konkludert med at samvalgsverktøy kan gi pasienter mer kunnskap om behandlingsalternativene, og større klarhet rundt egne preferanser og verdier som er viktige for dem i valget de står overfor. Pasienter vil dermed kunne delta mer i beslutninger og få en mer presis forståelse av risiko. Det kan igjen legge til rette for bedre samsvar mellom hva som er viktig for dem og den behandlingen som blir valgt.  

En samvalgsløsning som behandlere og pasienter ved sykehusene i Helse Sør-Øst skal kunne benytte, skal etter planen anskaffes frem mot sommeren 2022. Etter anskaffelsen skal løsningen rigges og tilpasses frem til våren 2023. Samtidig vil prosjektet jobbe med å utvikle samvalgsverktøy for de problemstillinger som er aktuelle for pilotering. Prosjektet startet høsten 2021, og høsten 2023 starter piloteringen, som skal være gjennomført sommeren 2024. Prosjektet avsluttes samme høst. 

Styrin​​gsgruppeleder og​ prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Nis Johannesen.
Prosjektleder: Edvard Nærum. 
E-post til prosjektet sendes til rpk@helse-sorost.noIllustrasjonsfoto: ©Spindel Film

Sist oppdatert 12.02.2024