Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Digital læring er et område i sterk vekst og de teknologiske mulighetene utvikles raskt. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har behov for bedre teknologiske støttesystemer til utvikling av moderne digitale læringskonsepter, gode publiseringsløsninger og effektiv kursadministrasjon enn det som er tilgjengelig i dag.  

Det er også et økende behov for samhandling med blant annet kommunehelsetjenesten, øvrige helseregioner og private ideelle sykehus. Dette gjør at Helse Sør-Øst må vurdere nye former for løsninger og teknisk systemarkitekturer som understøtter bedre samhandling og kompetansedeling også ut over egen region. 

Prosjektet startet høsten 2020, og startet planleggingsfasen i april 2021.

Fase: Planlegging 

Bakgrunn  

Dagens læringsportal i Helse Sør-Øst ble innført i 2007. Parallelt med en rivende utvikling innen området digitale læring, har også behovene i Helse Sør-Øst endret seg. De siste 13 årene har ikke videreutviklingen på Helse Sør-Øst sin læringsportal vært tilstrekkelig til å følge den teknologiske utviklingen. I tillegg er det behov for tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i Helse Sør-Øst knyttet til utvikling og forvaltning av kurs og mer effektiv utvikling og deling av digital læring.  

Prosjektet er delt inn i to hovedområder: 
  • Delprosjekt 1: Organisering av behovskartlegging og kompetanseutvikling, hvor prosjektet i hovedtrekk skal utrede og anbefale organisering av digital læring i Helse Sør-Øst, samt etablere rutiner for innmelding av behovene for regional kursutvikling. 
  • I Delprosjekt 2: Teknologi og verktøy, hvor prosjektet blant annet skal kravstille ny, regional løsning som erstatter dagens Læringsportal. Prosjektet skal også vurdere behov for verktøy i tillegg til dagens forfatterverktøy, som er et tverregionalt verktøy («Kursbyggeren»). 

Forventet nytte  

Selv om helseforetakene i Helse Sør-Øst har noe ulik organisering, ressursallokering og tilnærming til kompetanseutvikling, er et fellestrekk innenfor dette feltet økt behov og etterspørsel etter digitale løsninger. Dette er også ytterligere aktualisert i forbindelse med koronapandemien. For eksempel står utdanning av legespesialister ovenfor en vesentlig omstilling der man går fra tradisjonelle læringsformer til digitale læringskonsepter som sentral del av utdanningsforløpet.

Styringsgruppe og prosjektleder

Styringsgruppeleder: Svein Tore Valsø, Helse Sør-Øst RHF . 
Prosjektleder: Berit Kringlebotn, Sykehuspartner.  
Fant du det du lette etter?