IKT-løsning for screening tarmkreft

Prosjektet (Screen IT) skal etablere en IKT-løsning som understøtter trygg og sikker innføring og gjennomføring av det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i Norge. IKT-løsningen skal blant annet legge til rette for digital kommunikasjon med Kreftregisteret og med alle helseforetakene som har ansvar for å tilrettelegge, innkalle, gjennomføre og rapportere fra screeningundersøkelsene. 

Fase: Gjennomføring 
 
Prosjektet startet i 4. kvartal 2019 og skal etter planen være ferdig i andre halvdel av 2021.

Bakgrunn  

Stortinget besluttet høsten 2017 at det skal innføres et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Formålet med screeningen er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i befolkningen som tilbys screening, ved å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller oppdage og behandle kreft. Helse- og omsorgsdepartementet ga de fire regionale helseforetakene følgende oppdrag i oppdragsdokumentet for 2018: 

«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, forberede innføring av nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019 med utvikling av nytt IT-program, start rekruttering av personell, skopiskole, investeringer i endoskopisentre mv.»  

Forventet nytte  


Tarmscreeningprogrammet skal gradvis tilbys alle i landet det året de fyller 55 år. Hensikten er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i Norge.  

Deltakere vil få tilbud om å sende inn en avføringsprøve til analyse, og man antar at rundt 6 % av deltagerne på grunn av funn i prøven i etterkant, vil få tilbud om en koloskopiundersøkelse. 

For at tarmscreeningprogrammet skal kunne innføres må det etableres en IKT-løsning som understøtter programmet. Løsningen vil primært brukes av Kreftregisteret som har ansvar for driften av programmet. Dialogen med deltakerne i screeningprogrammet vil forgå via Helsenorge for de som har registrert seg. De som ikke er registrert her, vil motta informasjon i digital postkasse eller vanlig post. I tillegg vil en logistikkpartner være ansvarlig for pakking og utsending av prøvesett basert på elektronisk kommunikasjon med IKT-løsningen.  

Se tarmscreeningsprogrammet  (kreftregisteret.no)

Styringsgruppeleder og prosjektleder 

Leder av styringsgruppen: Jan Frich. Prosjektleder: Kjetil Kopperud. 
Fant du det du lette etter?